فرم و آیین نامه ها >> بخشنامه ها و فرمهای انجمن های علمی و ادبی
اساسنامه انجمن های علمی ،ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی
شرح وظایف کمسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی
بخشنامه به شماره 73/417449 مورخه 92/12/29
متمم بخشنامه شرح وظایف کمسیون مرکزی انجمن های علمی ،دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
در خصوص بررسی درخواستهای تاسیس انجمن دو نوبت در سال
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی،ادبی و هنری دانشجوی
بخشنامه به شماره 73/457004 مورخه 91/12/23
تفویض برخی اختیار های شرکت در مسابقات علمی - پزوهشی ،نمایشگاه ها،جشنوار ه ها و المپیادها
بخشنامه به شماره 81/386909 مورخه 92/12/21
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی - پژوهشی
بخشنامه به شماره 81/456329 مورخه 91/12/22
مدارک مورد نیاز برای تشکیل انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
گزارش عملکرد بودجه انجمن
فرم شماره 7 برای گزارش عملکرد بودجه سالیانه انجمن ها
فرم درخواست بازدید علمی
فرم شماره 2 درخواست بازدید علمی
فــــــــرم درخواست برگزاري همايش داخلي/سمينار
فرم شماره 3 دخواست برگزاری سمینار و همایش داخلی
12
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .