فرم و آیین نامه ها >> فرمهای پایانامه ها
فرم پروپوزال (پیشنهاد تحقیق) پايان نامه كارشناسي ارشد
فرم پروپوزال (پیشنهاد تحقیق) رساله دکتری تخصصی
فرم تائيد پاياننامه براي چاپ و صحافي
این فرم را بایستی اساتید قبل از صحافی تایید نمایند.
فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
این فرم بایستی در نسخه های صحافی پایان(طبق فرمت) گنجاده شود.
فرم تایید اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد
قبل از دریافت تصویر صورت جلسه دفاع باید به امورپایان نامه تحویل داده شود.
فرم تایید اصلاحات پایان نامه دکتری
قبل از دریافت تصویر صورت جلسه دفاع رساله به امور پایان نامه تحویل داده شود.
فرم شماره (3) تعیین ارزش مقاله نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد / دکتری حرفه ای دانشگاه آزد اسلامی
برای تعیین نمره مقاله مستخرج از پایان نامه فرم مربوطه توسط کارشناس امور پایان نامه و اساتید و مدیر گروه محترم تکمیل شود.
فرم تحویل نسخه های پایان نامه یا رساله
فرم تعهد استاد راهنما براي چاپ نتايج تحقيقاتي حاصل از پاياننامه
فرم ب- اطلاعات پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ودکتري حرفه اي
فرم (ب) برای خارج نمودن کد پایان نامه
12
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .