فرم و آیین نامه ها >> فرمهای همایش ها
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور-پیوست 1
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خازج از کشور -پیوست 2
فرم گزارش علمی شرکت در مجامع علمی و بین المللی خارج از کشور
فرم درخواست شرکت در مجامع علمی داخلی
پرسشنامه سفرهاي خارجي (ویژه اساتید)
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .