فرم و آیین نامه ها >> بخشنامه های همایش ها
معیارها و شاخص های ارزیابی اعتبار برگزاری و شرکت در کنفرانس های بین المللی
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
بخشنامه به شماره 73/477489 مورخه89/12/1
ممنوعیت شکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های بین المللی خارج از کشور به صورت پوستر
بخشنامه به شماره 73/97881 مورخه91/3/21
شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش هی بین المللی معتبرخارج از کشور
بخشنامه به شماره 73/388673 مورخه 93/2/24
متمم اصلاحی پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشور
بخشنامه به شماره 70/7536 مورخه 95/10/8 ، متمم بخشنامه به شماره 73/477489 مورخه 89/12/1 مبی باشد.
فهرست کنفرانس های معتبر خارج از کشور
نامه مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
نامه به شماره 73/66497 مورخه 94/9/4
كسب مجوز براي شركت اعضاي هيأت علمي در كنفرانس های بين الملل خارج از كشور
شنامه به شماره 70/59074 مورخه 94/8/13 متمم بخشنامه به شماره 73/38673 مورخه 93/2/24
آیین نامه و دستور العمل برگزاری "همایش های علمی- پژوهشی"دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه به شماره 73/69593 مورخه 93/4/9
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .