فرم و آیین نامه ها >> بخشنامه های پژوهشی
آیین نامه طرح های پژوهشی
بخشنامه به شماره 70/31304 مورخه 94/5/19 (آخرین بخشنامه طرح های پژوهشی)
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي
بخشنامه جدید مورخه 1392/11/06 به شماره 73/369052
تعهد ارائه مقاله برای طرح های پژوهشی
بخشنامه شماره 73/266862 مورخه 92/8/11
متمم بخشنامه 73/243713 مورخ 88/07/05
بخشنامه به شماره73/311805 مورخ 91/9/20(مقالات مستخرج از طرهای پژوهشی با رتبه (ISI(W.O.S
متمم بخشنامه شماره 73/166290
بخشنامه به شماره 73/7740 مورخه 89/1/17
آیین نامه طرح های راکد
بخشنامه به شماره 73/14271 مورخه 89/1/22
آیین نامه طرح های برون دانشگاهی
بخشنامه به شماره 73/7740 مورخ 89/1/17
آیین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه به شماره 73/166290 مورخ 88/05/18
بخشنامه قرارداد، خلاصه وضعیت و تعهدات طرح پژوهشی
بخشنامه به شماره 73/243713 مورخه 88/07/5
سخنرانی مر بوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
بخشنامه به شماره 81/98250 مورخ 91/3/31
12
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .