فرم و آیین نامه ها >> بخشنامه های پایان نامه ها
بخشنامه جدید دفاع از رساله دکترای تخصصی
بخشنامه شماره 10/79534 مورخه 98/12/07
58072-30 متم بخشنامه برگزاری جلسات دفاع و پیش دفاع
بخشنامه آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و دکتری
بخشنامه به شماره 70/81248 مورخه 93/9/01 متمم بخشنامه های 87/352676 و 87/25426
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاور های پژوهشی
بخشنامه به شماره 73/352681 مورخه 92/1022
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
بخشنامه به شماره 73/34519 مورخه 92/02/12 (قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر
بخشنامه به شماره 73/212427 مورخه 91/07/02
مشاور و داور ممتحن(خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
بخشنامه به شماره 73/152954 مورخه 92/5/24
آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
بخشنامه به شماره 73/94342 مورخه 88/3/21
بخشنامه تعهدنامه اصالت پايان نامه ها
بخشنامه به شماره 73/365225 مورخه 89/9/16 (قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
ساماندهی امور داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای پزشکی
بخشنامه به شماره 73/23766 مورخه 96/04/25
123
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .