فرم و آیین نامه ها >> فرم های هیئت علمی
فرم شماره 1
فرم شماره 1 استخدام و تبدیل وضعیت
فرمهای شماره 20 تا 25
فرمهای شماره 20 تا 25 مورد نیاز استخدام هیأت علمی
فرم زندگینامه
فرم شرح حال مختصر موردن نیاز جهت استخدام و بررسی صلاحیت عمومی اساتید حق التدریس
فرم درخواست ترفیع سالیانه
فرم درخواست ترفیع سالیانه
فرم صورتجلسه درخواست ترفیع
فرم صورتجلسه شورای گروه جهت درخواست ترفیع سالیانه
فرمهای درخواست ارتقای مرتبه علمی-غیر پزشکی
فرمهای درخواست ارتقای مرتبه علمی ویژه اعضای هیأت علمی غیر پزشکی ماده 1 تا ماده 4
فرمهای درخواست ارتقای مرتبه علمی-پزشکی
فرمهای درخواست ارتقای مرتبه علمی ویژه اعضای هیأت علمی گروه پزشکی- ماده 1 تا ماده 4
برچسب کارهای پژوهشی
برچسب جهت نصب بر روی کارهای پزوهشی جهت درخوسات ارتقای مرتبه علمی و تبدیل وضعیت استخدامی
فرم معرفی به مصاحبه علمی
فرم ویژه معرفی به مصاحبه علمی اساتید حق التدریس
فرم معرفی به بیمه
فرم نام نویسی جهت اختصاص شماره بیمه تامین اجتماعی
12
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .