فرم و آیین نامه ها >> بخشنامه های هیئت علمی
بخشنامه ماموریت و انتقال96
بخشنامه شماره 30/14829 مورخه 96/3/7 درخصوص ماموریت و انتقال اعضای هیأت علمی
بخشنامه ترفیع سالیانه
بخشنامه شماره 30/64509 مورخه 93/7/3 درخصوص ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی با استفاده از شناسنامه علمی
بخشنامه شماره 10/85964 مورخه 95/11/20 درخصوص تبیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی غیر پزشکی بر اساس شناسنامه علمی
بخشنامه تشویق ورکود علمی اعضای هیأت علمی
بخشنامه شماره 10/14180 مورخه 95/2/27 درخصوص تشویق و رکود اعضای هیأت علمی ( ترفیع سالیانه، تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای مرتبه علمی)
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی در صورت ارتقای مرتبه علمی
بخشنامه شماره 10/27637 مورخه 95/4/15 درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی در صورت ارتقای مرتبه علمی
شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری
بخشنامه شماره 30/82634 مورخه 95/11/12 درخصوص شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری
شرح وظایف مدیران گروههای آموزشی
بخشنامه شماره 30/445993 مورخه 87/12/26 درخصوص شرح وظایف مدیران گروههای آموزشی و نحوه انتخاب آنها
فرصت مطالعاتی
بخشنامه شماره 70/4078 مورخه 95/1/25 درخصوص فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
ادامه همکاری با اعضای هیأت علمی تمام وقت بازنشسته و نیمه وقت
بخشنامه شماره 30/82406 مورخه 95/11/12 درخصوص نحوه ادامه همکاری با اعضای هیأت علمی تمام وقت بازنشسته و نیمه وقت
الزام به تکمیل موظفی تدریس اعضای هیأت علمی
بخشنامه شماره 30/27289 مورخه 96/5/7
1234
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .