لیست اساتید
گروه آموزشی

 تصویرنام استادرشته تحصیلیآخرین مدرک تحصیلیمحل اخذ مدرکمرتبه علمینحوه همکاریایمیلرزومهجزئیات
سیامک ریحانی رادفارماکولوژیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
مجید خان محمدیانگل شناسی پزشکیدکتری تخصصیدانشگاه علوم پزشكي ايراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
کیانوش داداش زادهمیکروبیولوژیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
زهره مریمیماماییکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
فریبا علیزادهپرستاریکارشناسی ارشدواحد علوم پزشکی تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
لیلی شعبانی اسکوییپرستاریکارشناسی ارشدواحد علوم پزشکی تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
راضیه پیغمبر دوستماماییکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
زینب هنرورپرستاریکارشناسی ارشدواحد علوم پزشکی تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
رباب کاظم پورماماییکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
شهلا فعال سیاهکلماماییبورسیه دکتریدانشگاه علوم پزشکی اهوازمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
فریده اقدام پورماماییکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
سیده پونه جنانیماماییکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
حسین علیزاده نظر کندیریاضی محض - آنالیزدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
صمد عهدی اقدم ریاضی کاربردی - معادلات دیفرانسیلدکتری تخصصیدانشگاه تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
بهروز صادقی متنقریاضی محض - جبرکارشناسی ارشددانشگاه تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
ستار علیزادهریاضی محض - آنالیزدکتری تخصصیدانشگاه صنعتی سهنداستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
بابک محمدی ساوجبلاغریاضی محض - آنالیزدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
رضا رضاپورریاضی محض - آنالیزدکتری تخصصیدانشگاه آزاد شبستراستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
اسماعیل علیزادهریاضی محض - آنالیزدکتری تخصصیدانشگاه آزاد شبستراستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
کمال الدین دیلمقانیزیست شناسی گیاهیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
علی آفاقی قراملکیمیکروبیولوژیدکتری تخصصیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
سید رضا پورربیفیزیولوژی جانوریدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات فارساستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
حبیب عنصریزیست شناسی سلولی و مولوکولی دکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
محبوبه حاجی رستملوبیولوژی دریادکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
سمیه اکرمیزیست شناسی علوم گیاهیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
مسعود طاهریزیست شناسی علوم گیاهیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
محمد رضا مجیدیبافت شناسیکارشناسی ارشدتربیت مدرسمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
بهنود حاجی شیخ زادهمیکروبیولوژیبورسیه دکتریواحد لاهیجانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
رقیه فهامشیمی فیزیکدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
اکبر ناصری آذرآموزش شیمیدکتری تخصصیدانشگاه صنعتی قره دنیز ترکیهاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
اکبر حسن پور اقدمشیمی آلیدکتری تخصصیدانشگاه تهراندانشیارتمام وقت  رزومه جزئیات
ابوالفضل باباپورفیزیکبورسیه دکتریواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
نادر احمدیفیزیکدکتری تخصصیدانشگاه آتاتورک ترکیهاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
فرامرز عبادپورفیزیککارشناسی ارشددانشگاه امیر کبیرمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
فلور زرگریبیوشیمیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
سیما لکعلوم تغذیهدکتری تخصصیدانشگاه علوم پزشکی تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
رقیه خلیلیپرستاریکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی ارومیهمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
ثریا سهیلی دولت آبادپرستاریکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی ارومیهمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
رضا اسمریان نسبعمران سازهبورسیه دکتریدانشگاه مازندرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
حسین بدلی تازه کندعمران سازهکارشناسی ارشددانشگاه مازندرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
نویده مهدویعمران- زلزلهدکتری تخصصیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسیاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
وحید نوادادعمران سازهبورسیه دکتریدانشگاه تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
علی ابراهیم زادهعمران هیدرولیکدکتری تخصصیدانشگاه تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
شهرام باغبان سیروسباغبانیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
بهنام پوزشی میاببیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
علیرضا طباطبایی رئیسیگیاهان داروییدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
پریسا علیزاده اسکوئیخاک شناسیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
کریم حسین زاده دلیربرنامه ریزی شهریدکتری تخصصیکشور انگلستاناستادپاره وقت  رزومه جزئیات
بختیار عزت پناهجغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
ابراهیم تقویجغرافیای طبیعیبورسیه دکتریواحد شهر ریمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
مرتضی علی مهدویجغرافیابورسیه دکتریواحد تهران مرکزیمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
داود مختاریجغرافیای طبیعیدکتری تخصصیدانشگاه تبریزاستادپاره وقت  رزومه جزئیات
قربان احمدیآموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصیواحد تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
کریم حساسیآموزش زبان انگلیسیبورسیه دکتریواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
علی امیر قاسمیآموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصیواحد تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
مقصود اسمعیلی کردلرادبیات انگلیسیدکتری تخصصیدانشگاه پنجاب هندوستاناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
سید تقی یعقوبیآموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصیدانشگاه آتاتورکمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
احد قنبریآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
مریم عبادی آسایشادبیات انگلیسیدکتری تخصصیکشور ترکیهاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
محمد حسین حبشی زادهعمران سازهدکتری تخصصیدانشگاه صنعتی سهنداستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
ناصر سلیمان بیگیعمران سازهدکتری تخصصیدانشگاه صنعتی سهنداستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
یعقوب حسین پورحسابداریبورسیه دکتریواحد علوم تحقیقات اصفهانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
غلامرضا رضاییحسابداریبورسیه دکتریواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
حیدر محمد زاده سالطهحسابداریدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراندانشیارتمام وقت  رزومه جزئیات
اکبراسلامیحسابداریبورسیه دکتریواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
افشین شالچیحسابداریبورسیه دکتریواحدسیرجانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
ابراهیم نویدی عباسپورحسابداریدکتری تخصصیدانشگاه آتاتورک ترکیهاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
سجاد ارتانیحسابداریبورسیه دکتریواحد بنابمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
ایوب ظهرابیحسابداریکارشناسی ارشدواحد علوم تحقیقات تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
میر احمد سیدزادهحسابداریبورسیه دکتریواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
سلیم قضاییحسابداریبورسیه دکتریواحد تهران مرکزیمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
اکبر کنعانی زنوزقحسابداریدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات کرمانشاهاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
علیرضا عظیمی ثانیحسابداریبورسیه دکتریپردیس بین المللی ارس دانشگاه تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
حبیب الیاسیمدیریت صنعتیبورسیه دکتریواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
رضا خدایی محمودیمدیریت دولتیدکتری تخصصیواحد تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
احد محمود زادهمدیریت بازاریابیدکتری تخصصیپردیس بین المللی ارس دانشگاه تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
فرید فائقمدیریت بازرگانیکارشناسی ارشدواحد اراکمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
شهرام کاظم نژادمدیریت صنعتیبورسیه دکتریواحد علوم تحقیقات تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
غفار تاریمدیریت تولید و عملیاتدکتری تخصصیواحد تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
جواد افسربیگیفقه و اصولبورسیه دکتریحوزه علمیه قممربیتمام وقت  رزومه جزئیات
ذکیه خاکپراقیفلسفهبورسیه دکتریدانشگاه معارف اسلامیمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
ابوالفضل نشاطیتربیت بدنیدکتری تخصصیدانشگاه ارومیهاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
خدیجه ابراهیمیتربیت بدنیدکتری تخصصیپردیس بین المللی ارس دانشگاه تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
شهرام رنجدوستبرنامه ریزی درسیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
جعفر قهرمانیمدیریت آموزشیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
علیرضا جمیرینرم افزار کامپیوتربورسیه دکتریواحدقممربیتمام وقت  رزومه جزئیات
مهدی نوزاد بنابنرم افزار کامپیوتربورسیه دکتریواحد ارومیهمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
پیرایه یوسفینرم افزار کامپیوترکارشناسی ارشدواحد شبسترمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
رضا دیزجیمعماریکارشناسی ارشدواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
حامد اسمعیل زاده گاوگانیمعماریبورسیه دکتریواحد تهران شمالمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
سید احمد سید حسینیمعماریبورسیه دکتریواحد قزوینمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
علی سلمانپور زنوزعلوم اقتصادیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
بهار بابازاده علوم اقتصادیکارشناسی ارشددانشگاه الزهرای تهرانمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
احمد عاقلیعلوم اقتصادیبورسیه دکتریواحد تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
علی آذرگونادبیات فارسیدکتری تخصصیواحد تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
حسینقلی صیادیادبیات فارسیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
سید محمود رضا غیبیادبیات فارسیدکتری تخصصیدانشگاه تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
فاطمه آقازادهادبیات فارسیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
سوسن هاشمی نیامتالوژیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
لیلا رضا زاده کهنه شیریمتالوژیدکتری تخصصیواحد علوم تحقیقات تهراناستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
علی نعمت زادهعلوم حوزویکارشناسی ارشدحوزه علمیه قممربیتمام وقت  رزومه جزئیات
علیرضا طباطبایی رئیسیحقوقکارشناسی ارشدواحد تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
محمد احمدی عدلعمران ژئو تکنیکدکتری تخصصیدانشگاه فنی خاورمیانه ترکیهاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
مهديه خادم حقيقيانعلوم تغذیهدکتری تخصصیدانشگاه علوم پزشکی تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
فاطمه محمدزادهبیوشیمی بالینیدکتری تخصصیدانشگاه علوم پزشکی تبریزاستادیارتمام وقت  رزومه جزئیات
سمیرا امامیپرستاریکارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تبریزمربیتمام وقت  رزومه جزئیات
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .