آزمایشگاه هورمون شناسی
هدف كلي: در پايان اين دوره دانشجو بايد قادر باشد
الف) ارزش اندازه گيري هر يك از اين تركيبات را در تشخيص بيماريهاي مخلتف بيان نمايد
ب) بتواند با استفاده از روشهاي متداول و نوين آزمايشگاهي، آزمايشات مختلف هورموني مايعات بدن را انجام
دهد
شرح درس: آموزش روش نمونه برداري و اندازه گيري هورمونهاي موجود در خون و ادرار مندرج در رئوس
مطالب.
و شيميايي در اندازه گيري هورمونها ELISA – RIA نحوه نمونه گيري و نگهداري هورمونها – اصول روشهاي
انجام برخي از آزمايشات هورمون شناسي از جمله
FT4‐FT3‐T3up take – TSH‐ T3‐T4
تستوسترون – استراديول – FSH – LH – prolactin
17 كتواستروئيدها ها
VMA
BHCG
GH
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .