آزمایشگاه باکتری شناسی
هدف كلي: جدا سازي و تشخيص باكتريها از نمونه هاي كلينيكي
شرح درس: طريق جمع آوري نمونه هاي باليني (ادرار، خون، مايع نخاع، ترشحات گلو، ترشحات مجاري
تناسلي و زخم)، روش هاي آزمايش مستقيم ميكروسكوپي نمونه هاي باليني، كشت نمونه باليني با توجه به نوع
نمونه و محل نمونه برداري، استفاده از محيط هاي مغذي و انتخابي، استفاده از محيط هاي افتراقي و بررسي
خصوصيات بيوشيميايي و سرولوژيك جهت جدا سازي و تعيين نوع و گونه باكتري ها در نمونه كلينيكي، تعيين
(حساسيت به تركيبات ضد ميكروبي (آنتي بيوگرام
كشت نمونه هاي كلينيكي
(Colony Count) روش انجام كشت ادرار و شمارش كلني ها
ميكروكوكاسه: روش هاي تشخيص استافيلوكوك ها و ميكروكوك ها، كشت مجهول و بررسي نتايج
استرپتوكوك هاي بتاهموليتيك، كشت گلو و بررسي نتايج
هموليتيك و غير هموليتيك (غير از پنوموكوك) α روشهاي تشخيص استرپتوكوك هاي
روشهاي تشخيص پنوموكوك، كشت خلط و بررسي نتايج
روشهاي تشخيص نايسرياها ، مشاهده لام ترشحات دستگاه تناسلي
روشهاي تشخيص انتروباكترياسه ها ( لاكتوز مثبت ها
(روشهاي تشخيص انتروباكترياسه ( لاكتوز منفي ها
روشهاي كشت مدفوع و بررسي نتايج و گزارش نهايي
روشهاي تشخيص ويبرويوناسه
روشهاي تشخيص كمپيلوباكتر و هليكوباكتر
روشهاي تشخيص باسيل هاي گرم منفي غير تخمير كننده و بررسي نتايج
روشهاي تشخيص هموفيلوس ،بروسلا و لژيونلا
روشهاي تشخيص كرينه باكتريوم و ليستريا
روشهاي تشخيص مايكوباكتريوم و نوكارديا
روشهاي تشخيص باسيلوس
روشهاي تشخيص باكتريهاي بي هوازي
آشنايي با روشهاي تشخيص اسپيروكت ها، كلاميديا، مايكوپلاسما و ريكتزيا
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .