آزمایشگاه قارچ شناسی
هدف كلي: دانشجو در پايان اين درس بايد مهارت داشته باشد كه نمونه گيري صحيح از بيمار و ميحط از نظر
بررسي آلودگيهاي قاري بعمل آورد و عوامل قارچهاي ساپروفيت و بيماريزا را ايزوله نموده و گزارش نمايد
شرح درس: در رئوس مطالب عملي ذكر شده است
- آشنای با وسايل و محيط آزمايشگاه و نكات ايمني
- طرز تهيه محلولهاي شفاف كننده – رنگها – محيط هاي كشت قارچها
Teased mount – subculture – slide culture – - روشهاي نمونه مرطوب
- كشت نمونه هاي قارچهاي ساپروفيت كه در درس تئوري به آن پرداخته شده است به تعداد 25 نمونه
و اسلايد كالچر و تحويل لام به مسئول آزمايشگاه Teased mount و تهيه
- كشت به روش سه خطي كانديدا آلبيكنس در محيط كورن ميل آگار با توين 80 ، تست جرم تيوپ،
پديده هالو در كانديدا، فرمانتاسيون و جذب قنداه
- روش توليد آسكوسپور در مخمرها، روش رنگ آميزي و مشاهده آن و تحويل لام به مسئول آزمايشگاه
- روش تبديل فاز كپكي اسپوروتريكس شنكئي به فرم مخمري در محيط كشت و در صورت امكان
تزريق به حيوان آزمايشگاه و اتوپسي و تهيه به مسئول آزمايشگاه
- كشت درماتوفيت ها و تهيه اسلايد كالچر و تحويل لام به مسئول آزمايشگاه
- روش تست سوراخ كردن مو توسط درماتوفيت ها و تحويل لام به مسئول آزمايشگاه و مشاهده انواع
آلودگي مو
- روش مشاهده مرحله كامل درماتوفيت ها و نحوه جدا كردن درماتوفيت ها از خاك
- كشت درماتوفيت ها بر روي دانه برنج و كشت روي محيط كورن ميل آگار جهت مشاهده
پيگمانتاسيون
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .