آزمایشگاه هماتولوژی
هدف كلي: شناخت علم هماتولوژي در حدي كه يك كارشناس بتواند روشهاي تشخيص آزمايشگاهي معمول
هماتولوژي را انجام دهد
شرح درس: آشنايي با شكل گيري و تمايز سلولهاي خوني و تغييرات مرفولوژيكي بيماريهاي خوني، هموستاز و
بيماريهاي ارثي و اكتسابي انعقادي
- مقدمه و روند شكل گيري بافت خوني، ساختمان سلول خوني
- معرفي بافتهاي هموپوئيتيك شامل : ساختمان و مكانيسم عمل مغز استخوان، طحال، غد لنفاوي ، كبد
- استم سل، سيكل سلولي ، رشد و تكامل و تمايز رده هاي مختلف سلولهاي خوني، فاكتورهاي رشد و
كنترل هموپوئيزيس
دودمان و روند تكامل گلبول قرمز
- غشاء گلبول قرمز و مكانيسم عمل
- هموگلوبين، سنتز هم و گلوبين ، نحوه كنترل و مكانيسم عمل
- انواع هموگلوبين (تغييرات اكتسابي، ارثي)
- تخريب گلبول قرمز داخل و خارج عروقي
- مكانيسم عمل، تركيب خوني و متابوليسم انواع گرانولوسيتها
- مكانيسم عمل و متابوليسم منوسيتها
- مكانيسم عمل و متابوليسم لنفوسيتها
كم خوني ، تعريف ، طبقه بندي بر اساس مرفولوژيك و مكانيسم عمل
- كم خونيهاي ناشي از نقص سنتز هم مانند آنمي فقر آهن، آنمي در بيماريهاي مزمن، آنمي
سيدروبلاستيك، مبحث پاتوفيزيولوژي ، متابوليسم آهن، ذخيره آهن، علائم باليني و تغييرات
هماتولوژيك
و تالاسمي ها و .... ، C - كم خونيهاي ناشي از بيوسنتز غير طبيعي گلوبين مانند سيكل سل ، هموگلوبين
باحث پاتوفيزيولوژي، نقص ساختماني هموگلوبين ، علائم باليني، تغييرات هماتولوژيك و تشخيص هاي
افتراقي
و ناشي B - كم خونيهاي ماكروسيتيك، مگالوبلاستيك و غير مگالوبلاستيك مانند فقر اسيد فوليك و 12
از بيماريهاي كبد، مباحث پاتوفيزيولوژي، متابوليسم، علائم باليني و تغييرات هماتولوژيك
- كم خونيهاي ناشي از كم كاري مغز استخوان مانند آپلاستيك، آپلازي گلبول قرمز، بيماري كليه و
مباحث پاتوفيزيولوژي، علائم باليني و تغييرات هماتولوژيك
كم خوني هاي هموليتيك، طبقه بندي
- (نقص داخل گلبول قرمز ( غشا، ساختمان هموگلوبين ، آنزيم
- نقص خارج گلبول قرمز ( فاكتورهاي پلاسمائي و خارجي، صدمات فيزيكي و مكانيكي) ، مباحث
پاتوفيزيولوژي ، علائم باليني، تغييرات هماتولوژيك و يافته هاي آزمايشگاهي در هر مورد.
دودمان و روند تكامل گلبولهاي سفيد
بيماريهاي غير بدخيم گرانولوسيتها شامل
- (بيماريهاي كمي گرانولوسيتها (مانند : نوتروفيلي ، ائوزينوفيلي ، بازوفيلي و نوتروپني
- تغييرات كيفي اكتسابي گرانولوسيتها مانند سودوپلگرهيوت، دوله بادي و گرانوليشن
- تغييرات كيفي ارث نوتروفيل ها مانند: آلدروريلي ، چيدياك هيگاشي، مي و هگلين
- بيماريهاي كمي منوسيتها
- بيماريهاي ناشي از تجمع ليپيد در سلولها مانند بيماريهاي گوشه و نيمن پيك
- اصول خونگيري، ضد انعقاد ها و آشنايي با سلولهاي خوني طبيعي
- اصول رنگ آميزي سلولهاي خوني، تهيه گسترش خون و انجام رنگ آميزي و مطالعه با ميكروسكوپ
ESR - اندازه گيري هماتوكريت و هموگلوبين و طريقه رسم منحني هموگلوبين و انجام
- شمارش گلبولهاي سفيد بروش هماستومتر دستي و آموزش روش تصحيح شمارش لكوسيتها پساز
در لام NRBC شمارش
بروش دستي و مقايسه با داده MCHC,MCH,MCV - شمارش گلبولهاي قرمز و محاسبه اندكسهاي
هاي سل كانتر
- شمارش پلاكتها بروش دستي و مقايسه با شمارش تخميني در گسترش خوني و مطالعه مرفولوژي
پلاكتها
- شمارش رتيكولوسيت ، تهيه گسترش خوني و مطالعه مرفولوژي گلبولهاي قرمز بخصوص حالت
حداقل سه بار متوالي و Differential count - تهيه گسترش خوني فرد نرمال، رنگ آميزي و انجام
مقايسه اعداد حاصله
- مطالعه لامهاي خون محيطي و مغز استخوان جهت آموزش دودمان گلبول قرمز
- مطالعه لامهاي خون آنمي هاي ماكروسيتيك و نرموستيك، نرموكروميك و آنمي هاي هموليتيك
LE - مطالعه لامهاي خون مربوط به آنومالي هاي سلولي و روش تهيه لام سلول
- اساس كار و تفسير داده ها و روش كاليبره كردن و كنترل دستگاههاي شمارش سلولهاي خوني
- الكتروفورز هموگلوبين (روشهايسلولز استات و سيترات آگار) و تفسير آنها
Hb – H, Sickle solubility, sickling test -
Heinz bodies - روشهاي بررسي هموگلوبينيها ، ناپايدار و
و ... Ham's test ، اتوهموليز ، Osmotic fragility ، - آزمايشات رايج آنمي هاي هموليتيك
- مطالعه لامهاي مغز استخوان جهت آموزش دودمان گلبولهاي سفيد

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .