آزمایشگاه بیوشیمی
هدف كلي: در پايان اين دوره دانشجو بايد قادر باشد
الف) ارزش اندازه گيري هر يك از اين تركيبات را در تشخيص بيماريهاي مختلف بيان نمايد
ب) بتواند با استفاده از روشهاي متداول و نوين آزمايشگاهي، آزمايشات مختلف بيوشيمي مايعات بدن را انجام
دهد
با توجه به نوع كار دانش آموختگان اين دوره در آزمايشگاههاي تشخيص پزشكي، بخش مهمي از
حجم كاري پزشكي از عهده انجام آزمايشات روتين بيوشيمي باليني كه در تشخيص بيماريهاي مختلف موثر مي
باشد، برآيند
انجام آزمايشات روتين بيوشيمي باليني در نمونه هاي
ادرار
سرم
ديگر مايعات بدن
تجزيه سنگها با استفاده از روشهاي مداول و نوين آزمايشگاهی
- آشنايي با اصول كروماتوگرافي (كروماتوگرافي تعويض يوني – نازك لايه
- (تشخيص آمينواسيد اوريا
- (اساس الكتروفورز (پروتئين – ليپوپروتئين – هموگلوبين
- بررسي آزمايشگاهي هموگلوبينوپاتيها و تالاسمي
HDL –c - اندازه گيري
- آشنايي با روشهاي جدا سازي ايزوآنزيمها
- اندازه گيري آنزيماي قلبي و كبدي به روش كينتيك
HbA1c - اندازه گيري
- اندازه گيري بعضي از عناصر كمياب و آشنايي با اصول اتميك ابسوربشن
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .