آزمایشگاه ایمنولوژی
آشنايي با آزمايشات مختلف ايمونولوژي در حدي كه به عنوان كارشناس به تنهايي قادر به انجام صحيح
آزمايشات روتين و اختصاصي ايمونولوژي باشد
- در رابطه با رعايت موارد ايمني در آزمايشگاه
كانتر ايمونوالكتروفورز، ايمونوالكتروفورز. ،SRID ، -آزمون هاي رسوبي
2،كومبس ME آزمون هاي آگلوتيناسيون، شامل هماگلوتيناسيون مستقيم، غير مستقيم، آزمون رايت
رايت،ويدال،ممانعت از هماگلوتيناسيون.
آزمون حاملگي ،CRP,RF، - آزمونهاي لاتكس آگلوتيناسيون
RIA. فاگوسيتوز،آزمون هاي ،C -آزمونهاي ارزيابي سيستم
EIA -ايمونوفلورسانس مستقيم و غير مستقيم آزمونهاي
HLA -روشهاي جداسازي لنفوسيتها، آزمون رزت، تعيين
ايموبلاتينگ،توربيديمتري، كمي لومينانس، آزمونهاي پوستي: مدل تست شيك ،PCR، -فلوسايتومتري
آشنايي با روشهاي كشت سلولي
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .