اداره کارگزینی و رفاه

شرح وظایف:

1- صدور احکام کارگزینی کارکنان

2- انجام امور مربوط به ماموریت و مرخصی کارکنان

3- انجام امورات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان

4- انجام امورات مربوط به تبدیل وضعیت و ارتقاء پایه کارکنان

5- انجام امورات مربوط به انتقال و جابجایی کارکنان با سایر واحدها

6- تشکیل و تکمیل پرونده پرسنلی کارکنان

7- صدور کارت شناسایی کارکنان

8- انجام امورات مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان و اساتید

9- انجام امورات مربوط به امور رفاهی از قبیل اسکان و ...

10-انجام امورات مربوط به بازنشستگی و بازخریدی کارکنان


کارکنان واحد مرند فرم های بیمه و رفاه
 فرم های مرخصی
فرم های ماموریت فرم پرداخت دوره های ضمن خدمت
بخشنامه ها 

 فرم ها
سایت معاونت مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی تماس با کارکنان دانشگاه
سامانه فیش حقوقی سامانه اتوماسیون اداری ارتباط با کارشناسکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .