کمیته تخفیفات شهریه


 


کمیته تخفیفات شهریه


کمیته تخفیف شهریه دانشجویی توسط معاون دانشجویی و فرهنگی واحد دانشگاهی و با مشارکت اعضاء مشخص شده  در آئین نامه های مربوطه، تشکیل می گردد. مطابق مفاد بخشنامه های موجود، تقاضاهای رسیده جهت تخفیف شهریه در این کمیته مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند. با عنایت به اینکه تخفیف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که داشتن شرایط تخفیف برای کمیته مذکور محرز شده باشد، لذا ضمن هدایت و راهنمایی دانشجویان جهت بهره مندی از تسهیلات پیش بینی شده در صندوق رفاه دانشجویی، متقاضیان تخفیف باید مستندات لازم را در خصوص داشتن شرایط ارائه نمایند. بدیهی است دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را دارا می باشند، حتی در صورت دارا بودن شرایط آئین نامه، مشمول تخفیف شهریه نخواهند بود.

- برخی مفاد تخفیف شهریه بشرح زیر می باشد:

-تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی

-تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری

-تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی

-تخفیف شهریه دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم

-تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه دارند.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .