امور دانشجویی


 

  مدیریت امور دانشجویی به لحاظ ایفای نقش فعال در فراهم آوردن شرایط بهینه زندگی و تأمین رفاه و آسایش دانشجویان بطور غیر مستقیم در ارتقاء علمی و فرهنگی  دانشجویان نقش عمده و بسزائی دارد.

تأمین شرایط اسکان دانشجویان، تامین شرایط مناسب زندگی در خوابگاههای دانشجویی، اعطای کار دانشجویی، صدور کارت  اتوماسیون دانشجویی، نظارت بر تأمین غذای دانشجویی بصورت متمرکز در سلف سرویس دانشگاه، نظارت بر فعالیت سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی درون شهری و بین شهری، نظارت بر فعالیت امور مشمولین و معافیتها، اداره امور خوابگاهها و اداره دانش آموختگان، کاربری سامانه نقل و انتقالات دانشجویی و همچنین فعالیت کمیته انضباطی بدوی دانشجویی و کمیته تخفیف شهریه و نظارت بر فعالیت تربیت بدنی اهم فعالیتهای مدیریت امور دانشجویی را تشکیل می دهد.

واضح است ارتقاء سطح علمی دانشجویان و بهره مندی آنان از برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و ... در صورتی امکان پذیر است که شرایط مناسب زیستی و رفاهی دانشجویان فراهم آید.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه با نظارت و پیگیری مستمر خود  تلاش می نماید خدمات فوق الذکر به دانشجویان را به نحو مطلوب مدیریت نموده و در اختیار دانشجویان عزیز قرار دهد.


 کارت اتوماسیون دانشجوییکمیته انضباطی بدوی دانشجوییکمیته تخفیفات شهریه 
 دانشگاه آزاد مرند 
 خدمات رفاهیکار دانشجوییارتباط با مدیر امور دانشجویی 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .