گروه مامایی


مدیر گروه
 


رباب کاظم پور


کارشناسی ارشد مامایی

شماره داخلی: 1304

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
   
رشته مقطع
 مامایی
 کارشناسی پیوسته

سرفصل

 
 ترم بندی
 طرح درس
 برنامه بالینی
  
اساتید گروه 
  

  رباب کاظم پور

 راضیه پیغمبردوست

 دکتر شهلا فعال سیاهکل


فریده اقدام پور

سیده پونه جنانی

زهره مریمی 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .