گروه مدیریت آموزشی


مدیر گروه
 


دکتر جعفر قهرمانی


دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

شماره داخلی: 1184

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
 مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
 تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
 مدیریت آموزشی دکتری تخصصی
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

  دکتر جعفر قهرمانی
 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .