گروه جغرافیا


مدیر گروه
 


دکتر ابراهیم تقوی


دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شماره داخلی: 1308

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی پیوسته
 سنجش از دور اطلاعات جغرافیایی کارشناسی پیوسته
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
 جغرافیای طبیعی کارشناسی ارشد
 ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
 ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد
 هیدرولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری تخصصی
 اقلیم شناسی دکتری تخصصی
 آب و هواشناسی دکتری تخصصی
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

  دکتر بختیار عزت پناه

دکتر ابراهیم تقوی

دکتر مرتضی علی مهدوی

دکتر داود مختاری 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .