گروه ادبیات فارسی


مدیر گروه
 


دکتر سید تقی یعقوبی


دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی

شماره داخلی: 1224

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
کارشناسی ناپیوستهآموزش و پروش ابتدائی
 ادبیات تربیت دبیری
 کارشناسی ناپیوسته
 زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی پیوسته
 زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر علی آذرگون

دکتر حسینقلی صیادی

دکتر سید محمود رضا غیبی

دکتر فاطمه آقازاده


 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .