گروه مدیریت و اقتصاد


مدیر گروه
 


دکتر غفار تاری


دکتری مدیریت تولید و عملیات

شماره داخلی:

شماره کارشناس آموزش


 
  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مدیریت امور بانکی
 کارشناسی پیوسته
 مدیریت دولتی
 کارشناسی پیوسته
 مدیریت صنعتی
 کارشناسی پیوسته
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد
 اقتصاد انرژی
 کارشناسی ارشد
 مدیریت اجرائی
 کارشناسی ارشد
 مدیریت کسب و کار-بازاریابی
 کارشناسی ارشد
 مدیریت کسب و کار-رفتار سازمانی و منابع انسانی
 کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

دکتر رضا خدایی محمودی

دکتر احد محمودزاده

  فرید فائق

دکتر شهرام کاظم نژاد

دکتر غفار تاری
دکتر علی سلمانپور

 بهار بابازاده

دکتر احمد عاقلی
دکتر حبیب الیاسی

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .