گروه مدیریت و اقتصاد


مدیر گروه
 


دکتر غفار تاری


دکتری مدیریت تولید و عملیات

شماره داخلی: 1290

شماره کارشناس آموزش


 
  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مدیریت امور بانکی
 کارشناسی پیوسته
 مدیریت دولتی
 کارشناسی پیوسته
 مدیریت صنعتی
 کارشناسی پیوسته
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد
 اقتصاد انرژی
 کارشناسی ارشد
 مدیریت اجرائی
 کارشناسی ارشد
 مدیریت کسب و کار-بازاریابی
 کارشناسی ارشد
 مدیریت کسب و کار-رفتار سازمانی و منابع انسانی
 کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

دکتر رضا خدایی محمودی

دکتر احد محمودزاده

دکتر فرید فائق

دکتر شهرام کاظم نژاد

دکتر غفار تاری
دکتر علی سلمانپور

 بهار بابازاده

دکتر احمد عاقلی
دکتر حبیب الیاسی

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .