گروه کشاورزی


مدیر گروه
 


دکتر شهرام باغبان سیروس


دکتری تخصصی باغبانی

شماره داخلی: 1336

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی کارشناسی پیوسته
 مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی  کارشناسی پیوسته
 مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته
 علوم و صنایع غذایی کارشناسی پیوسته
 علوم باغبانی کارشناسی ارشد
 علوم مهندسی باغبانی گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
 علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی کارشناسی ارشد
 مهندسی کشاورزی -علوم خاک گرایش شیمی و حاصل خیزی خاک کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر شهرام باغبان سیروس

دکتر بهنام پوزشی

دکتر علیرضا طباطبائی رئیسی

دکتر پریسا علیزاده
 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .