گروه زیست شناسی


مدیر گروه
 


دکتر حبیب عنصری


دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی و ملکولی

شماره داخلی: ندارد

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته
 ژنتیک  کارشناسی پیوسته
 زیست جانوری کارشناسی پیوسته
 زیست گیاهی کارشناسی پیوسته
 زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی کارشناسی ارشد
 زیست شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
 زیست شناسی- سلولی و مولوکولی کارشناسی ارشد
 بیوشیمی کارشناسی ارشد
 میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر کمال الدین دیلمقانی

دکتر علی آفاقی

دکتر سید رضا پورربی

دکتر حبیب عنصری

دکتر مسعود طاهری

دکتر سید رضا پورربی

دکتر محمد رضا مجیدی

دکتر بهنود حاجی شیخ زاده

دکتر محبوبه حاجی رستملو

دکتر سمیه اکرمی


 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .