گروه زیست شناسی


مدیر گروه
 


دکتر سیدرضا پورربی


دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری_فیزیولوژی

شماره داخلی: 1336

شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته
 ژنتیک  کارشناسی پیوسته
 زیست جانوری کارشناسی پیوسته
 زیست گیاهی کارشناسی پیوسته
 زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی کارشناسی ارشد
 زیست شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
 زیست شناسی- سلولی و مولوکولی کارشناسی ارشد
 بیوشیمی کارشناسی ارشد
 میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر کمال الدین دیلمقانی

دکتر علی آفاقی

دکتر مسعود طاهری

دکتر حبیب عنصری


دکتر سید رضا پورربی

دکتر محمد رضا مجیدی

دکتر بهنود حاجی شیخ زاده

دکتر محبوبه حاجی رستملو

دکتر سمیه اکرمی


 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .