گروه معماری


مدیر گروه
 


دکتر رضا اسمریان نسب


دانشجوی دکتری عمران سازه

شماره داخلی: 1320

شماره کارشناس آموزش   
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مهندسی معماری
 کارشناسی پیوسته

 معماری

 کارشناسی ناپیوسته
 مهندسی معماری
 کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر رضا سرکن دیزجی

دکتر حامد اسمعیل زاده

دکتر سید احمد حسینی

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .