گروه عمران


مدیر گروه
 


دکتر رضا اسمریان نسب


دانشجوی دکتری عمران سازه

شماره داخلی: 1320

شماره کارشناس آموزش   
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 مهندسی اجرایی عمران  کارشناسی ناپیوسته

 مهندسی عمران

 کارشناسی پیوسته
 مهندسی عمران ژئوتکنیک
 کارشناسی ارشد
 مهندسی عمران سازه
 کارشناسی ارشد
 مهندسی عمران سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 کارشناسی ارشد
مهندسی عمران سنجش از راه دور
 کارشناسی ارشد
 مهندسی نقشه برداری
کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

 دکتر رضا اسمریان نسب

مهندس حسین بدلی

دکتر محمد حسین حبشی زاده

دکتر نویده مهدوی

دکتر محمد احمدی عدل

دکتر ناصر سلیمان بیگی

دکتر وحید نواداد

دکتر علی ابراهیم زاده

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .