گروه ریاضی


مدیر گروه
 


دکتربابک محمدی


دکتری تخصصی ریاضی محض آنالیز غیر خطی

شماره داخلی: 1336

  شماره کارشناس آموزش  
رشته های گروه
 
  
رشته مقطع
 ریاضیات و کاربردها
 کارشناسی پیوسته
 ریاضیات مالی  کارشناسی ارشد
ترم بندی 
  
اساتید گروه 
  

  دکتر بهروز صادقی متنق

دکتر حسین علیزاده نظرکندی

دکتر صمد عهدی اقدم

دکتر ستار علیزاده

دکتر بابک محمدی

دکتر اسماعیل علیزاده

  دکتر رضا رضاپور

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .