نحوه درج آدرس در مقالات و کتب باشگاه


                                                    

 

نحوه درج Affiliation  یا آدرس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد


اسلامی در مقالات داخلی و خارجیالف) در مقالات انگلیسی :


Young Researchers and Elite Club, …… Branch, Islamic Azad University, City, Country

Example: Young Researchers and Elite Club, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

 

ب) در مقالات فارسی:


باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ......، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر، کشور

مثال: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر، کشورکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .