تسهیلات ارائه شده به اعضای باشگاه 

تسهیلات ارائه شده به اعضای باشگاه پژوهشگران جوانالف- تسهیلات استعدادهای درخشان:

۱- کلیه تسهیلات مصوب قابل تخصیص به اعضای عادی باشگاه، برای اعضای استعداد درخشان باشگاه، تا ۱/۵ برابر مقادیر، قابل تخصیص است.

۲- امکان ادامه تحصیل در رشته مرتبط در دانشگاه، به پیشنهاد عضو استعداد درخشان و تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و طبق مقررات مربوط

۳- این اعضا می توانند، پس از جاری شدن طرح اول، طرح دومی را برای بررسی، تصویب و شروع اجرا پیشنهاد نمایند.

۴- پرداخت هزینه مربوط به ثبت اختراع بین المللی، براساس تصویب باشگاه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه

۵- معرفی به مراجع ذیربط، جهت قرار گرفتن در اولویت برخورداری از بورس تحصیل در مقاطع بالاتر

۶- معرفی به مراجع ذیربط جهت قرار گرفتن در اولویت استخدام در واحدهای دانشگاهی، به منظور تکمیل کادر هیأت علمی و کارمندی

 

ب- تسهیلات آموزشی

1- برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی به منظور ارتقاء توانمندی های علمی – پژوهشی اعضاء

2- برگزاری سمینارهای تخصصی جهت ارتقاء توانمندی های علمی – پژوهشی اعضاء

3- صدور گواهی برای اعضای شرکت کننده در کارگاه های آموزشی و سمینارهای علمی – تخصصی یکروزه

4- حمایت از اعضای باشگاه جهت شرکت در همایش ها، سمینارها و کنفرانس ها

5- صدور کارت عضویت برای اعضای باشگاه (تمام رنگی دورو)

 

ج- تسهیلات پژوهشی:

۱- پرداخت هزینه طرح های پژوهشی برای اعضای باشگاه

۲- هر یک از اعضاء می تواند در هر سال از طول مدت عضویت خود، یک طرح پژوهشی را در ارتباط با رشته تحصیلی خود تعریف و پیشنهاد نماید. هزینه های مربوط به اجرای این طرح ها:

I- در صورتی که بنیادی باشد، پس از داوری و تأیید علمی، با انعقاد قرارداد از طرف واحد دانشگاهی، از طرف همان واحد پرداخت می شود.

II- چنانچه کاربردی یا توسعه ای باشد، از طرف باشگاه واحد به دستگاه اجرائی یا صنعتی ذیربط و یا مرکز علوم و فنآوری های پیشرفته دانشگاه پیشنهاد و برای تصویب و حمایت کامل آن، پیگیری های لازم به عمل می آید.

تبصره: طرح های پژوهشی که توسط کارگروه های تخصصی اعضای باشگاه تعریف و پیشنهاد شوند، در اولویت بررسی و تصویب قرار می گیرند.

3- در صورت عرضه نظریات جدید توسط هر یک از اعضاء، مراتب در شورای ذیربط دانشگاه مطرح و در صورت تأیید به عنوان یک نظریه جدید، آن عضو مورد حمایت و تشویق دانشگاه قرار می گیرد.

 

د- تسهیلات مقالات:

۱- به اعضایی که مقالات علمی آن ها در مجلات معتبر علمی مندرج در فهرست بین المللی ISI یا ISC منتشر شود، مطابق با آخرین آئین نامه تشویق مقالات علمی سازمان مرکزی دانشگاه، با احتساب ۲۰ درصد افزایش، مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.

۲- اعضائی که مقالات علمی آن ها در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخل کشور به چاپ برسد، مطابق با آخرین آئین نامه تشویق مقالات علمی سازمان مرکزی دانشگاه، با احتساب ۱۵ درصد افزایش، تقدیر خواهند شد.

۳- اعضائی که مقالات علمی آن ها در مجلات معتبر علمی – ترویجی داخل کشور به چاپ برسد، مطابق با آخرین آئین نامه تشویق مقالات علمی سازمان مرکزی دانشگاه، با احتساب 10 درصد افزایش، پاداش دریافت می نمایند.

تبصره: برای تشویق مقالات، موضوع بندهای ا الی ۳ آئین نامه تسهیلات مقالات، حداکثر ۲ مقاله و در صورتیکه متقاضی دیگری وجود نداشته باشد، مابقی مقالات تشویق می گردد.

۴- آثار هنری اعضای رشته های تحصیلی هنری، مورد ارزیابی قرار گرفته و همطرازی آن ها با آثار پژوهشی موضوع این ماده تعیین و پاداش مربوط تخصیص می یابد.

۵- به اعضایی که مقالات آن ها به صورت سخنرانی علمی در همایش های معتبر داخلی پذیرفته و در مجموعه مقالات همایش چاپ شود، حداکثر تا مبلغ ریالی ۴ روز ماموریت اداری، که به یک عضو هیأت علمی دانشگاه (با رتبه علمی استادیار) تعلق می گیرد، تخصیص می یابد. اگر این مقالات به صورت پوستر پذیرفته شوند، مبلغ پرداختی تا سقف ۵۰ درصد مبلغ مذکور خواهد بود.

تبصره: ارائه تسهیلات بند ۵، به شرط چاپ مقاله یا چکیده آن در مجموعه مقالات همایش خارجی و فقط برای یکبار در سال میسر می باشد.

تبصره: مبلغ موضوع بند 5، فقط برای یک مقاله از هر همایش قابل پرداخت می باشد.

تبصره: هر عضو می تواند به ازای هر سال عضویت خود، حداکثر دو بار از تسهیلات بند ۵ بهره مند گردد.

۶- اعضائی که مقالات آن ها به شکل سخنرانی علمی در همایش های بین المللی خارجی پذیرفته می شود، در صورت شرکت در همایش و ارائه مقاله به صورت سخنرانی، تنها در صورتی که قبلا یک مقاله علمی در یکی از مجلات ISI، ISC و یا علمی- پژوهشی معتبر به چاپ رسانده باشند، طبق مقررات معاونت پژوهشی دانشگاه، با ضریب ۱۰ درصد افزایش مورد تشویق قرار می گیرند.

تبصره: در مورد خاص، همایش های پزشکی و هنری، مشروط بر اینکه محدودیت های قابل قبولی از طرف برگزار کننده همایش خارجی اعمال شود و به تشخیص شورای باشگاه، مقالات پوستر نیز می توانند مشمول تا ۵۰ درصد تسهیلات بند ۶ باشند.       

 

ه- تسهیلات کارآفرینی:

۱- به منظور افزایش توانمندی های کارآفرینی اعضاء، اعضای باشگاه حسب تشخیص و علاقه آن ها و حمایت در توسعه توانمندی های آن ها برای انجام فعالیت های علمی – تخصصی مرتبط به کارگروه های تخصصی ساماندهی می شوند

۲- برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی

۳- بازدید از مراکز تحقیقاتی، صنعتی و اجرائی مرتبط و نمایشگاه های تخصصی

۴- هدایت فعالیت های پژوهشی اعضاء به سمت طرح های پژوهشی کاربردی موردنیاز صنایع و دستگاه های اجرائی

۵- هدایت اختراعات اعضاء به سمت نیازهای واقعی

۶- آشنا ساختن اعضای باشگاه، با نیازهای واقعی دستگاه های اجرائی و صنایع مرتبط، به منظور هدایت اندیشه و فعالیت ذهنی و علمی آن ها در جهت تامین نیازهای کشور

۷- آشنا سازی هر چه بیشتر اعضاء با رشته تحصیلی خود و کاربرد آن در جامعه

۸- آشنا کردن اعضاء با مقوله فنآوری، ابعاد و محتوای آن در رشته های مختلف و صنایع گوناگون

۹- تعمیق خودباوری در اعضاء و ساماندهی آن ها به فعالیت های خصوصی و غیراستخدامی

۱۰- افزایش مهارت های اعضا در کسب و کار شامل مدیریت، اینترنت، بازرگانی، مالی، چگونگی تاسیس شرکت و غیره ...

 

و- تسهیلات فرهنگی:

۱- برگزاری اردوها و سفرهای زیارتی، ورزشی و فوق برنامه برای اعضاء

۲- بازدید اعضاء از مراکز فرهنگی و هنری و موزه ها

۳- برگزاری میزگردهای اجتماعی و فرهنگی

۴- برگزاری مسابقات مقاله نویسی

۵- برگزاری مسابقات کتابخوانی

۶- دیدارهای فرهنگی با شخصیت های فرهیخته

۷- برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی به مناسبت اعیاد مختلف

۸- برگزاری نمایشگاه آثار هنری و ادبی اعضاء و تشویق برترین آن ها

۹- حمایت از اجرای طرح های مطالعاتی فرهنگی

 

ز- تسهیلات خرید کتاب:

۱- کتاب های نوشته شده اعضاء، توسط شورای انتشارات واحد دانشگاهی ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که بر اساس نظر داوران، از کیفیت علمی دانشگاهی برخوردار باشند، مطابق با مقررات دانشگاه، از طرف واحد دانشگاهی چاپ و پاداش مربوط به اعضاء تعلق می گیرد.

۲- جهت حمایت از اعضایی که شخصاً اقدام به چاپ کتاب های تألیفی و یا ترجمه شده خود کنند، مراتب در شورای انتشارات واحد دانشگاهی ذیربط مطرح و بر اساس شاخص های مصوب و جدول ًارزیابی برای خرید کتاب انتشار یافته اعضاءً، حداکثر تا تعداد 100 جلد از کتاب آن ها، از طرف باشگاه خریداری می گردد.

۳- در هر سال تحصیلی، به اعضای باشگاه تا مبلغ 200000 ریال به عنوان هدیه خرید کتاب، قابل تخصیص است.

تبصره: مبلغ بن کتاب از ۱۲0000 ریال برای کاردانی تا 200000 ریال برای دکتری و عضو ادب متغیر می باشد.

 

ح- تسهیلات اختراعات:

۱- اختراعات اعضاء، توسط شورای راهبردی اختراعات دانشگاه مورد بررسی و داوری قرار گرفته و در صورتی که نو و جدید باشد و از نظر علمی تأیید شود، برای آن ها تأییدیه صادر می گردد.

۲- به اعضائی که اختراعات آن ها به تأیید دانشگاه یا سازمان های معتبر دیگر مورد تأیید شورای باشگاه رسیده باشد، تا معادل یک سکه بهار آزادی، پاداش داده می شود.

تبصره: معادل ریالی یک سکه بهار آزادی، 6500000 ریال در نظر گرفته می شود.

۳- باشگاه در جهت کاربردی شدن اختراعات اعضاء و مساعدت دستگاه های اجرائی و صنعتی ذیربط برای به تولید رساندن آن اختراعات، پیگیری های لازم را معمول خواهد داشت.

 

ط- سایر تسهیلات:

۱- اعضای باشگاه در استفاده از تسهیلات و خدمات پزشکی، رفاهی، ورزشی و فرهنگی، از قبیل: مراکز درمانی، مجتمع های تفریحی و ورزشی، کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی مستقر در کلیه واحدهای دانشگاه در اولویت می باشند.

۲- باشگاه برای تخصیص تخفیف نهادهای مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی به اعضاء، در استفاده از خدمات و تسهیلات فرهنگی، رفاهی و ورزشی عمومی، قراردادهایی را با مؤسسات ذیرطبط منعقد نموده و مراتب را به اطلاع اعضاء خواهد رساند.

۳- به منظور افزایش امکان عرضه مقالات علمی اعضاء، تبادل افکار با صاحب نظران و اندشمندان هم رشته و توسعه توان پژوهشی آن ها، همه ساله از طرف باشگاه، همایش های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی با حمایت دستگاه های مختلف اجرایی و صنعتی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. انتظار دارد اعضای باشگاه با حضور فعال در این همایش ها، از این تسهیلات نیز برخوردار گردند.

 

ی- روش انتخاب و تسهیلات اعضای برتر:

۱- فعالیت های علمی- پژوهشی اعضای فعال در طی یک سال تحصیلی، توسط شورای باشگاه واحدها تا پایان شهریور ماه آن سال و بر اساس روش اجرائی مربوط، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته و افراد برتر باشگاه واحدها، حداکثر تا پایان مهرماه تعیین و به ستاد مرکزی باشگاه معرفی می شوند.

تبصره: حداکثر تعداد اعضای برتر قابل انتخاب در هر واحد، متناسب با تعداد اعضای آن واحد می باشد؛ واحدهای تا ۱۰۰ نفر عضو، ۱ نفر؛ تا ۲۰۰ نفر عضو، ۲ نفر و مازاد بر آن، ۳ نفر

۲- اعضای برتر معرفی شده از باشگاه واحدها، توسط ستاد باشگاه و حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال، به لحاظ عملکردهای علمی – پژوهشی مورد مقایسه قرار گرفته و ۳ نفر اول هر منطقه از بین اعضای برتر واحدهای متبوع آن استان و اعضای برتر کشوری از بین اعضای برتر مناطق، تعیین و اعلام می شوند.

۳- در هفته پژوهش هر سال، اعضای برتر واحدها، مناطق و کشوری، علاوه بر تشویق معنوی، بر اساس آیین نامه های سازمان مرکزی معادل ریالی یک سکه بهار آزادی به مبلغ ۶۵00000 ریال مورد تشویق قرار می گیرند.

تبصره: جوائز اعضای برتر منتخب طی مراسمی و به ترتیب اعضای برتر واحدهای دانشگاهی توسط رؤسای آن واحدها، اعضای برتر مناطق و در سطح کشور، توسط رئیس دانشگاه اعطاء خواهد شد.

تبصره:  هزینه های مربوط به اجرای این بند، حسب مورد از بودجه واحد دانشگاهی، مناطق و دانشگاه تأمین خواهد شد.  

۴- ارائه اینترنت رایگان در دانشگاه برای اعضای برتر

 

ک- سایر مقررات:

۱- آن دسته از اعضای باشگاه، که فارغ التحصیل گردیده و یا دانشجوی دانشگاه های دولتی هستند، به عضویت باشگاه واحدی که در شهر آن ها مستقر است درآمده و تسهیلات مندرج در این آئین نامه را از آن باشگاه واحد دریافت می دارند.

۲- تا ۳۰ درصد هزینه های مربوط به اعضای فارغ التحصیل و دانشجوی دانشگاه های دولتی، از محل اعتبارات معاونت پژوهشی دانشگاه و مابقی به شرط تأمین اعتبار از محل منابع غیردانشگاه، تخصیص داده خواهد شد.

تبصره: هزینه های اعضایی که دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی و یا عضو هیأت علمی می باشند از محل بودجه پژوهشی واحد و سایر اعضاء از بودجه باشگاه تأمین می شود

تبصره: با توجه به اینکه باشگاه علاقمند است وظیفه خود را در قبال این اعضا، به نحو احسن انجام دهد، لذا تمام تلاش خود را برای جذب اعتبارات خارج از باشگاه، به کار خواهد گرفت.

۳- هر سال، آن دسته از اعضای باشگاه، که در جشنواره های معتبر ملی صاحب امتیاز شوند، با اهداء جوایز و لوح تقدیر، توسط رئیس دانشگاه مورد تقدیر قرار می گیرند.

۴- به منظور حسن اجرای این آئین نامه، روش های اجرائی لازم تهیه و پس از تصویب شورای باشگاه، به مورد اجرا گذاشته می شود.

۵- هزینه های مربوط به تسهیلات همه اعضاء اعم از اعضای عادی و استعداد درخشان در ارتباط با موضوع تسهیلات آموزشی از محل اعتبارات آموزشی (کد۵۲۱۲) واحد، هزینه های مربوط به طرح های پژوهشی (تسهیلات پژوهشی)، تشویق مقالات (تسهیلات مقالات) و برگزاری همایش ها (سایر تسهیلات) از محل اعتبارات پژوهشی (کد ۵۲۱۳) و هزینه های مندرج در سایر مواد این آئین نامه، از محل اعتبارات باشگاه واحدها (۲۸۹۴) تخصیص داده می شود.

 

ل- تسهیلات مربوط به اعضای دانش آموزی باشگاه:

۱- تشویق و تخصیص تسهیلات به دانش آموزان عضو سازمان سما، مبتنی بر آئین نامه مستقلی خواهد بود که توسط باشگاه تهیه و به تأیید رئیس سازمان سما می رسد.

۲- این آئین نامه شامل ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره بوده و در سیصدو چهلمین جلسه شورای باشگاه به تاریخ ۸۸/۳/۳۰ تأیید و در پنجاه و دومین اجلاس هیأت امنائ باشگاه به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۸، به تصویب رسید و مورد موافقت رئیس دانشگاه می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .