طرح های پژوهشی اعضای باشگاهرديف

عنوان طرح

مجری طرح

تاریخ قرارداد

تاریخ خاتمه

وضعیت

 1

بررسي اثربخشي عرق برگ انجير در بهبود كاركردهاي شناختي افراد افسرده

رسول شریفی

۱۳۹۱/۱۱/۲

۱۳۹۳/۵/۶

خاتمه یافته

2

تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر آلودگي محيط زيست در ايران طي دوره
1387-1357

پریسا بهلولی

۱۳۹۰/۹/۳۰

۱۳۹۳/۷/۱۹

خاتمه یافته

3
حل عددي سيستم كنترل خطي با استفاده از توابع مقياس درونياببهزاد نعمتی سرای

۱۳۹۴/۱۰/۷

۱۳۹۶/۷/۱۹

خاتمه یافته

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .