کارگاههای آموزشی باشگاهرديف

عناوین کارگاههای آموزشی و سمینارهای تخصصی داخلی

سال انجام

1

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی (به مدت 16 ساعت) برای اعضای باشگاه

1388

2

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق ۱ (به مدت ۲۴ ساعت) برای اعضای باشگاه

1389

3

برگزاری کارگاه آموزشی جستجو در اینترنت (به مدت 16 ساعت) برای اعضای باشگاه

1389

4

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی (به مدت ۱۶ ساعت) برای اعضای باشگاه

1390

5

برگزاری کارگاه آشنایی با spss به مدت 8 ساعت

1392

6

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق و آمار برای اعضای باشگاه به مدت 24 ساعت

1392

7

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی (به مدت ۸ ساعت) برای اعضای باشگاه

1393

8

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق (به مدت ۲۴ ساعت) برای اعضای باشگاه

1393

9

برگزاری سمینار نیم روزی علمی پزشکی محلی برای دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی، پرستاری و مامایی

1393

10

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان انگلیسی برای اعضای باشگاه

1394

11

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق ۱

1394

12

برگزاری سمینار نیم روزی روند طراحی در معماری

1394

13

برگزاری سمینار نیم روزی بهره وری انرژی

1394

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .