شیوه نامه ارزیابی کیفی پایان نامه های کارشناسی ارش


 

شیوه نامه اجرایی ارزیابی کیفی پایان نامه های کارشناسی ارشد (95 به بعد)1-      انتخاب واحد پایان نامه یا تمدید پایان نامه بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه

2-      ثبت نام در سامانه امور پایان نامه ها (در صورتی که دانشجو تمام واحدهای درسی را به اتمام برساند و با یکی از استادان جهت راهنمایی هماهنگی های لازم را انجام داده باشد_ با داشتن ظرفیت خالی برای راهنمایی_ معاونت آموزشی از طریق مکاتبه با معاونت پژوهش و فن آوری می توان اقدامات لازم در خصوص ثبت نام دانشجو به عمل آورد)

3-      انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه

4-      بررسی موضوع پیشنهادی توسط استاد راهنما و شورای پژوهشی دانشگاه

(نتیجه بررسی):                                    تائید                                   اعاده برای اصلاح یا تغییر موضوع

5-      در صورت نیاز به استاد مشاور (فقط برای موضوع های بین رشته ای و نیاز به تخصصی به غیر از تخصص استاد راهنما) با تکمیل فرم درخواست استاد مشاور و اخذ تائید شورای پژوهشی دانشگاه (قبل از تصویب پروپوزال و اخذ کد از سازمان مرکزی) اقدام کرد.

6-      ثبت پروپوزال توسط دانشجو و بررسی توسط استاد راهنما

(نتیجه بررسی):                                   تائید                                   اعاده برای اصلاح یا تغییر پروپوزال

7-      بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه

(نتیجه بررسی):      تائید                        تصویب با اصلاح                       اعاده (نیار به اصلاح)

8-      برگزاری جلسه دفاع پس از سپری شدن شش ماه از تائید موضوع توسط مدیر گروه انجام خواهد شد، به شرطی که تا دو ماه پروپوزال تائید شود، در غیر این صورت دفاع، چهار ماه پس از تاریخ تائید پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

9-      انصراف از دفاع

ارائه درخواست کتبی از دفاع توسط دانشجو با ذکر دلایل متقن و تائید توسط استاد راهنما به مدیر گروه مربوطه و طرح در شوراهای پژوهشی دانشگاه، پژوهشی دانشگاه، آموزشی دانشگاه، هیئت امنای استان بررسی و در صورت تائید و موافقت با عدم دفاع از پایان نامه، مراتب به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام خواهد شد تا پس از اخذ جواب دروس جایگزین توسط حوزه معاونت آموزشی به دانشجو ارائه شود.

10-  حداقل نمره قبولی برای پایان نامه 14 می باشد

ارزشیابی پایان نامه به صورت کیفی به ترتیب زیر خواهد بود.

(عالی=20-19)   (خیلی خوب=18/99-18)    (خوب= 17/99-16)     (متوسط=15/99-14)    (کمتر از 14 مردود)

نمره هیئت داوران در ارزیابی جلسه دفاع حداکثر 17/99 خواهد بود.

11-   برای ارتقاء درجه پایان نامه دانشجو باید در جلسه دفاع، چاپ، پذیرش و یا submission مقاله مستخرج از پایان نامه خود را با رعایت بخشنامه های مربوط به ترتیب بندی های زیر ارایه کند.

ملاک تصمیم گیری در خصوص درجه نهایی پایان نامه، ارزیابی هیئت داوران از جلسه دفاع و رتبه مجله ای معتبر خواهد بود.

اعتبار مجله ها بر اساس چهار بند زیر می باشد:

·         مجله دارای داوری واقعی باشد.

·         مجله دارای مدت زمان منطقی برای داوری مقاله از ارسال تا تائید مقاله را داشته باشد.

·         در صورت اخذ مبلغ برای چاپ مقاله، هزینه های چاپ باید منطقی و در حد عرف باشد.

·         رعایت بخشنامه شماره 70/22598 تاریخ 1394/4/8

12-  در صورت ارائه چاپ و یا پذیرش مقاله در نشریه های زیر و در صورت کسب رتبه خوب (نمره 17/99-16) رتبه پایان نامه "عالی" و در صورت کسب رتبه متوسط (نمره 15/99-14) رتبه پایان نامه "خیلی خوب" خواهد بود.

·         ISI-WoS دارای IF  (JCR)

13-  در صورت ارائه چاپ و یا پذیرش مقاله در نشریه های زیر و در صورت کسب رتبه خوب (نمره 17/99-16) رتبه پایان نامه "خیلی خوب" و در صورت کسب رتبه متوسط (نمره 15/99-14) رتبه پایان نامه "خوب" خواهد بود.

·         نمایه شده در پایگاههای معتبر (Scopus, PubMed, Medline, CABi, OVID, Springer, Elsevier, Wiley, ISC)

·         ISI-WoS بدون IF

·         ISI-Listed

·         علمی پژوهشی وزارتین

14-  در صورت ارائه submission مقاله در نشریه های زیر و کسب هر رتبه، یک مرتبه می تواند ارتقاء یابد:

·         ISI-WoS دارای IF  (JCR)

·         نمایه شده در پایگاههای معتبر (Scopus, PubMed, Medline, CABi, OVID, Springer, Elsevier,

·         ISI-WoS بدون IF

·         ISI-Listed

·         علمی پژوهشی وزارتین

15-  در صورت ارائه چاپ و یا پذیرش مقاله حداکثر تا یک سال بعد از دفاع، یک رتبه نسبت به رتبه اخذ شده قبلی ارتقاء خواهد یافت.

16-  در صورت ارائه چاپ یا پذیرش مقاله دوم، یک رتبه نسبت به رتبه اخذ شده قبلی ارتقاء خواهد یافت (مقاله ارائه شده با مقاله اولی هم پوشانی نداشته باشد)

17-  دانشجو بایستی قبل از برگزاری جلسه دفاع، مقاله و سایر مستندات و فرم های مربوطه را به تائید استاد راهنما، (استاد مشاور در صورت وجود) و یا داور داخلی و داور خارجی و مدیر گروه مربوطه رسانده و برای بررسی به اداره پژوهش و فن آوری دانشگاه ارائه نمایند.

18-  دانلود برگه ارزیابی مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ( ورودی 95 و بعد)کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .