مدارک مورد نیاز جهت استخدام

 


 مدارک لازم برای تکمیل پرونده متقاضیان جذب هیأت علمی، راتبه و طرح سربازی
1- تصویر برابر اصل شده دانشنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (5 سری)

2- تصویر برابر اصل شده ریز نمرات مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (از هر مقطع 5 سری و در صورت پیوسته بودن مقاطع تحصیلی، معدل هرمقطع جداگانه از سوی دانشگاه استخراج و صادر گردد. متقاضیان هیأت علمی گروه پزشکی می بایست گواهی پایان طرح نیروی انسانی و گواهی پایان تعهدات از معاونت علوم پزشکی ارایه نمایند)

3- تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه (7 سری)

4- تصویر برابر اصل شده پشت وروی کارت ملی (7 سری)

5- عکس 4*3 پشت نویسی شده 33 قطعه

6- تصویر برابر اصل شده پشت و رو کارت پایان خدمت و یا معافیت (5 سری برای آقایان)

7- گواهی اشتغال به تحصیل معتبر برای متقاضیان راتبه (3 برگ)

الف) در گواهی ارسالی برای دانشجویان دانشگاههای دولتی قید عبارت آموزش رایگان بودن تحصیل و یا قید میلغ شهریه تحصیلی از سوی دانشگاه محل تحصیل الزامی است.

ب) دانشجویان شاغل در دانشگاههای خارجی می بایست گواهی اشتغال به تحصیل از وزارتین علوم؛ تحقیقات و فناوری ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ارائه نمایند.

8-ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم اشتغال به کار به صورت تمام وقت در سایر ارگانها، سازمانها و موسسات خصوصی در هنگام برقراری حکم قراردادی و یا پیمانی {  3 سری (1 برگ اصل و 2 برگ کپی برابر اصل شده توسط دفترخانه ثبت اسناد رسمی)}

9- گواهی سوابق ایثارگری اعم از حضور در جبهه یا همکاری با بسیج و ...... برای متقاضیان رزمنده و ایثارگر (3 سری)

10- تکمیل فرمهای ثبت نام فرم شماره یک (5 سری)، (تایپ شده با ذکر تاریخ و امضای مسولین با مهر واحد)

11- تکمیل فرم 20 تا 25 توسط واحد و مرکز آموزشی مربوطه (3 سری تایپ شده با ذکر تاریخ، نام و نام خانوادگی و امضای متقاضی)

 12- گزارش مختصری از شرح حال و دوران زندگی در یک صفحه (5 سری تایپ شده با ذکر تاریخ، نام و نام خانوادگی و امضای متقاضی)

 13- تصویر فراخوان منتشره واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در سامان استخدام اینترنتی (توسط واحد دانشگاهی)

14- حسب مورد مجوز معاونت پژوهش و فناوری یا ریاست سازمان سما و تایید ریاست دانشگاه برای متقاضیان طرح سربازی

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .