دفتر ریاست


 حسن صالحی


کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی مسئولیت اجرایی:

-مسئول دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


سوابق اجرایی:

-کارشناس آموزش و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


   رزومه (cv)  و وب سایت

  ایمیل: salehi@marandiau.ac.ir

  شماره تلفن مستقیم: 42292241 _ 041

شماره فاکس: 42292252_ 041 

شماره تلفن داخلی: 1215

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .