اداره امور دانش آموختگان


شرح وظایف:

1-اخذ و کنترل پرونده های دانش آموختگان

2-بررسی و ثبت اطلاعات دانش آموختگان و درصورت داشتن مغایرت و نقص ارجاع پرونده به آموزش مربوطه جهت اصلاح و رفع نقص

3-معرفی دانش آموختگان ذکور مشمول به امور مشمولین

4-صدور گواهینامه موقت در حداقل زمان ممکن، ثبت آن در سیستم پس از امضای مسئولین مربوطه و تحویل آن

4-صدور دانشنامه و ارسال آن به سازمان مرکزی جهت ارزشیابی و تائید

6-صدور ریزنمرات جهت ترجمه و ارسال آن به سازمان مرکزی جهت تائید و تحویل آن به دانش آموخته

7-ثبت دانشنامه های تائیدشده در سیستم دانش آموختگان و بایگانی آنها به همراه مدارک ارسالی به سازمان

8-تحویل دانشنامه  پس از استعلام از صندوق رفاه و امور شهریه با اخذ و ابطال گواهینامه موقت

9-پاسخگویی به استعلام های سازمان ها، موسسات و دانشگاه ها و ارائه تائیدیه  تحصیلی و ریزنمرات

10-معرفی دانش آموختگان  مشمول طرح رشته های پیراپزشکی به سازمان طرح جهت گذراندن طرح

11-ثبت فرم فراغت از تحصیل برای دانش آموختگان رشته های پیراپزشکی جهت تائید معاونت علوم پزشکی

12-ثبت فرم مجوز صدور مدرک برای دانش آموختگان رشته های  پیراپزشکی که طرح خود را گذرانده اند

13-اخذ تائیدیه از معاونت علوم پزشکی جهت صدور مدرک برای دانش آموختگانی که طرح گذرانده و یا مشمول طرح نمی باشند

14-انجام امور مربوط به مدارک مفقودی دانش آموختگان و صدور مدرک المثنی


   
  
      

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .