دکترای پژوهش محور


 بخشنامه ها و فرم های مربوط به دانشجویان دکتری پژوهش محور

آیین نامه دوره دکترای تخصصی پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور
متمم بخشنامه شماره 10/64176 مورخ 93/7/2 دکتری تخصصی پژوهش محور
نحوه ثبت نام و انتخاب واحدهای پایان نامه دانشجویان دکتری پژوهش محور
فرم پیشنهاد تحقیق دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور

لیست دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور دانشگاه آزاد مرند:

  نام ورودی رشته استاد راهنما کارفرما
1اسلام نجاتیان
  95
  شهرسازی
  دکتر یعقوب پیوسته گر
  شرکت آرین برج جنوب
 عنوان قرارداد: بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی شهری در بافت جدید و ارگانیک (مطالعه موردی بافت جدید شهر صدرا و بافت تاریخی فرهنگی شیراز)
 
  نام ورودی رشته استاد راهنما کارفرما
2
زیبا علی نژاد مسکین  95
برنامه ریزی درسیدکتر مصطفی شیخ زاده شرکت تحقیقاتی بارنارد
عنوان قرارداد: بررسی اثربخشی روش های تدریس معلمان در مراکز ناتوان های یادگیری شهرستان ارومیه و ارائه یک مدل

  نام ورودی رشته استاد راهنما کارفرما
3 محمد معینی فر
 94 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 دکتر بشیر بیگ بابایی
 شرکت سازه حامل
عنوان قرارداد: مکان یابی شهرهای جدید جهت سرریز جمعیت کلان شهرها با رویکرد و توسعه پایدار (ارومیه)

  نام ورودی رشته استاد راهنما کارفرما
4احمد محبوبی 94جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دکتر کریم حسین زاده دلیر
سازمان بهسازی و نوسازی شهرمرند
عنوان قرارداد: مطالعات ساماندهی حاشیه نشینی شهر مرند
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .