جدول محاسبه جایزه مقالات
 

 

جدول محاسبه جایزه مقالاتجداول زیر طبق بخشنامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 322676/87 مورخ 22/10/92  می باشد .

                            

جدول 1- پایه جایزه مقاله ها (ریال)


 حداکثر مبلغ قابل پرداخت
 سهم هر یک از سایر نویسندگان
 سهم نویسنده مسئول
 تعداد نویسنده
 18000000 - 18000000 1
 27000000 10800000 16200000 2
 32400000 9000000 14400000 3
 34200000 7200000 12600000 4
 36000000 6200000 10800000 5
 360000005400000> 9000000 6 یا بیشتر


جدول 2- ضریب انواع مجلات علمی

 مجلات چاپی یا الکترونیکی ISI(Wos)با ضریب تاثیر
 مجلات چاپی یا الکترونیکی ISI Listed
 علمی پژوهشی دارای رتبه از وزارتین یا نمایه شده در ISC و معتبر خارجی غیر ISI
 علمی ترویجی دارای رتبه از وزارتین(تنها برای اعضای هیات علمی غیر علوم پزشکی)
 1 0.7 0.4 0.20


- فرمول جایزه مقالات :    ضریب جدول2 * مبلغ جدول 1  = مقدار جایزه (ریال)

- نکته طبق بخشنامه شماره 70/70362 مورخه 94/9/18 برای مقالات WOS مبلغ تشویقی 20 درصد اضافه می شود
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .