نحوه درج آدرس در مقالات


 

نحوه درج Affiliation  یا آدرس دانشگاه آزاد اسلامی و واحد مربوطه در مقالات انگلیسی و فارسیالف) در مقالات انگلیسی :

Departement of ………….  , Marand Branch, Islamic  Azad university, Marand , Iran

Example: Departement of Mathematics, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran

ب) در مقالات فارسی:

گروه ......  ، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

برای مثال:

گروه ریاضیات، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران


ج) در مورد مقاله های مستخرج از پایان نامه و رساله های علوم پزشکی ، درج نام واحد و دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله به شرح زیر است

Departement of Anatomy, Tehran Medical sciences Branch, Islamic  Azad university, Tehran , Iran

 

در مورد سایر گروه های آموزشی به همین منوال عمل می شود با این تفاوت که فقط نام گروه تغییر می نماید.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .