نحوه درج آدرس در مقالات


 

نحوه درج Affiliation  یا آدرس دانشگاه آزاد اسلامی و واحد مربوطه در مقالات انگلیسی و فارسیالف) در مقالات انگلیسی :

Departement of …, ... Branch, Islamic  Azad university, City, Iran


ب) در مقالات فارسی:

گروه ...، واحد ...، دانشگاه آزاد اسلامی، نام شهر، ایران


ج) در مورد مقاله های مستخرج از پایان نامه و رساله های علوم پزشکی ، درج نام واحد و دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله به شرح زیر است

Departement of Anatomy, Tehran Medical sciences Branch, Islamic  Azad university, Tehran , Iran

 

د) مقاله هایی که توسط اعضای باشگاه ارائه می شوند:

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ...، دانشگاه آزاد اسلامی، نام شهر، ایران

Young Researchers and Elite Clube, ... Branch, Islamic Azad University, City, Iran


ه) مقاله های عربی:

کلیه ...، فرع ...، جامعه آزاد الاسلامیه، اسم المدینه، ایران


و) مقاله هایی که توسط اعضای سازمان سما ارائه می شوند:

آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ...، نام شهر، ایران

Sama Technical and Vocational Training College, Islamic Azad University, ... Branch, City, Iran


ز) مقاله هایی که توسط اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی ارائه می شوند:

گروه علمی، نام مرکز تحقیقاتی، واحد ...، دانشگاه آزاد اسلامی، نام شهر، ایران

Departement of …, ... Research Center, ... Branch, Islamic  Azad university, City, Iran
جایزه تنها به مقاله هایی تعلق می گیرد که نام "دانشگاه آزاد اسلامی" ، "نام واحد" و کلمه "واحد" Branch به شکل صحیح در مقاله آورده شده باشد و نویسندگان موظفند نام واحد را به شیوه ای یکسان و با رسم الخط استاندارد و مورد تائید دانشگاه، بدون درج حروف و علامت های اضافه در مقاله درج کنند.


 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .