تفاهم نامه ها


 موضوع تفاهم نامهموسسه طرف همکاری
1همکاری آموزشی و پژوهشی در زمینه تحقیقات مشترکموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور
2همکاری علمی پژوهشی و آموزشی در حوزه وقف و امور خیریهاداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .