آزمایشگاههای علوم پایه


تالار میکروسکوپ دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه هرباریوم دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه روانشناسی دانشگاه آزاد مرند
آزمایشگاه خاک شناسی دانشگاه آزاد مرند
آزمایشگاه شیمی معدنی دانشگاه آزاد مرند
آزمایشگاه کشت گلدانی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه فیتوشیمی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه ارشد سلولی مولکولی-ژنتیک دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه آزاد مرند
آزمایشگاه کشت بافت گیاهی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه زیست شناسی سلولی مولکولی و زنتیک دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه بافت شناسی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه فیزیک حرارت دانشگاه آزاد مرند
آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه شیمی عمومی 2 و شیمی آلی دانشگاه آزاد مرندآزمایشگاه شیمی عمومی 1، تغذیه تجربی دانشگاه آزاد مرند آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته دانشگاه آزاد مرند
 
 رشته های علوم پایه شامل گرایش های مختلف زیست شناسی، فیزیک و شیمی بوده که اساساً بنیان تحقیقاتی و پژوهشی دارند که نیازمند آزمایشگاه های مجهز و تجهیزات پیشرفته هستند. دانشجویان این رشته ها در طی دوره چهار ساله کارشناسی، دو ساله کارشناسی ارشد و پنج ساله دکترا با مهارت های مختلف آزمایشگاهی از یک سو و کاربردهای آن ها از سوی دیگر آشنا می شوند. فضای تدریس دروس عملی رشته های علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند شامل 8 آزمایشگاه برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در طبقه سوم ساختمان آزمایشگاهی شهید احمدی روشن و 12 آزمایشگاه برای دوره های کارشناسی در طبقات اول و دوم ساختمان آزمایشگاهی شهید احمدی روشن قرار گرفته اند. 

آزمایشگاه های دوره های کارشناسی ارشد و دکترا شامل:
 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

آزمایشگاه فیتوشیمی

آزمایشگاه خاک شناسی

آزمایشگاه کشت گلدانی

آزمایشگاه ارشد سلولی و مولکولی/ژنتیک

 هرباریوم گیاهی

تالار میکروسکوپ
 
آزمایشگاه های دوره های کارشناسی شامل:

آزمایشگاه روانشناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی
آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه انگل شناسی/ جانورشناسی

آزمایشگاه بافت شناسی/ آسیب شناسی

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی/ ژنتیک

آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

آزمایشگاه فیزیک حرارت
آزمایشگاه شیمی 1/ تغذیه تجربی

آزمایشگاه شیمی 2/ شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی معدنی

آزمایشگاه شیمی تجزیه/ شیمی فیزیک

 
تمامی آزمایشگاه های دوره های کارشناسی به غیر از شیمی و فیزیک مجهز به اشعه UV و تهویه بوده و نیز آزمایشگاه میکروب شناسی علاوه بر امکانات بالا مجهز به تلویزیون LED برای کمک به تدریس دروس در خدمت اساتید و دانشجویان نصب کرده اند.

 

 

ارتباط با کارشناسان آزمایشگاه

 کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .