آزمایشگاه فیزیک حرارت

 معرفی:
در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به فنرها، تعیین شتاب جاذبه زمین، اندازه گیری ظرفیت گرمایی ویژه، اندازه گیری ضریب مالش حرکت پرتابی، چگالی جامدات و مایعات، کشش سطحی مایعات، گرمای نهان ذوب یخ، انبساط خطی اجسام، ظرفیت گرمایی ویژه فلزات، بررسی قانون بویل مایوت برای فشارهای متوسط و اندازه گیری فشار جو انجام می گردد. رشته های علوم پزشکی زیست شناسی، مهندسی پزشکی و مهندسی کشاورزی از این آزمایشگاه بهره می گیرند. 


موقعیت: طبقه اول ساختمان آزمایشگاهی دکتر شهید احمدی روشن

 

آزمایشگاه فیزیک حرارت دانشگاه آزاد مرند 

 
 ردیف نام دستگاه
 عکس دستگاه 
 شناسنامه و عملکرد دستگاه
 1
 دستگاه اندازه گیری g

دستگاه اندازه گیری g

دستگاه اندازه گیری g مدل کارآزما ساخت کشور ایران برای اندازه گیری شتاب گرانشی زمین به کار می رود.

مراحل کار: گلوله فلزی با استفاده از یک آهن ربای الکتریکی در فواصل مختلف از حس گر الکتریکی قرار داده می شود و مجموعه به یک کرونومتر الکتریکی متصل می باشد. با زدن دکمه start گلوله به پایین افتاده و زمان حرکت توسط زمان سنج ثبت می شود با استفاده از فرمول y = 1/2gt2 مقدار g محاسبه می شود 

 2دیجیتالی  ترازو
ترازو

ترازو مدل AND برای وزن کردن کاربرد دارد.

مراحل کار: بعد از اتصال به برق و حدوداً 10 دقیقه قبل از شروع به کار آن را روشن می کنند. بعد از اتمام اندازه گیری وزن ماده مورد نظر آن را تمیز و کلید پاور آن را خاموش می کنند و از برق می کشند.  

 3  اندازه گیری ضریب انبساط طولی جامدات 
اندازه گیری ضریب انبساط طول جامدات

اندازه گیری ضریب انبساط طولی جامدات مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران بوده و با استفاده از بخار آب و اندازه گیری طول افزایش یافته برای فلزت مختلف و اندازه گیری دما به کمک دماسنج ضریب انبساط طولی محاسبه می شود.

 4 کالری متر
کالری متر

کالری متر مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران جهت اندازه گیری ظرفیت گرمایی کالری متر، اندازه گیری گرمای ویژه فلزات و اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ به کار می رود.

مراحل کار: مقداری آب را درون کالری متر ریخته و پس از مدتی درجه حرارت مشترک آب و کالری متر را یادداشت می کنند سپس مقداری آبی که دمای 50 الی 60 درجه سانتیگراد دارد سریع داخل کالری متر می ریزند بعد از مدت زمان نسبتاً کافی درجه حرارت تعادل را یادداشت و سپس با استفاده از فرمول های مربوطه ظرفیت گرمایی بدست می آید. 

 5
 بویل ماریوت 

بویل ماریوت

بویل ماریوت مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران جهت اندازه گیری حجم مایع در فشار ثابت   و ... کاربرد دارد. 

 6 بررسی قانون های حرکت 
بررسی قانون های حرکت

مجموعه مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران می باشد. جهت بررسی قانون های حرکت کاربرد دارد.

مراحل کار: با استفاده از این مجموعه و به کمک یک دهنده هوا سرعت حرکت یک جسم به صورت های مختلف محاسبه می شود. V = x/t و با استفاده از آن قانون های مختلف حرکت (مستقیم الخط شتاب دار با شتاب ثابت و شتاب دار با شتاب متحرک)بررسی می شود. 

 7 اندازه گیری ضریب سختی فنر K
اندازه گیری ضریب سختی فنر k
دستگاه اندازه گیری ضریب سختی فنر K مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران جهت اندازه گیری ضریب سختی فنر K کاربرد دارد.

مراحل کار: با استفاده از نوسانات فنر به این صورت که زمان انجام تعداد نوسان مشخص (n) را به دست آورده و با استفاده از فرمول T=t/n پریود نوسان را به دست آورده و در فرمول زیر جاگذاری کرده و ضریب سختی فنر K به دست می آید. M جرم وزنه های آویخته شده به فنر است و از جرم فنر صرف نظر می شود.
8 آونگ 
آونگ

دستگاه آونگ ساده مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران برای اندازه گیری شتاب گرانشی زمین با استفاده از نوسان گر ساده کاربرد دارد.

  مراحل کار: با نوسانات گلوله که در مقابل یک چشم الکترونیکی قرار دارد زمان سنج زمان لازم برای تعداد نوسان معین را اندازه گرفته و با اندازه گیری طول نخ آویزان گلوله از رابطه زیر به دست می آید که در آن T پریود نوسان برابر با t/n می باشد به دست می آید.

 9
 کولیس - ورنیه 

کولیس ورنیه

کولیس ورنیه مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران برای اندازه گیری قطر داخلی و قطر خارجی و عمق اجسام به کار می رود. دقت اندازه گیری تقریباً در حدود mm 05/0 می باشد. 

10 ریزسنج 
ریز سنج

ریزسنج مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران برای اندازه گیری ضخامت اجسام با دقت 01/0 به کار می رود.

 11
 میزچه نیروها
میزچه نیروها

میزچه نیروها مدل صنایع آموزشی ساخت کشور ایران جهت محاسبه برآیند نیروها کاربرد دارد. زمانی که بیش از دو نیرو وجود داشته باشد محاسبه برآیند نیروها با استفاده از این دستگاه انجام می شود.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .