رشته های تحصیلی
گروه آموزشی

 نام رشتهمقطعترم بندیسرفصل
علوم آزمایشگاهیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
علوم آزمایشگاهیکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
پرستاریکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
حسابداری کارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
حسابداریکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مدیریت مالیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
حسابداری 95دکتری تخصصی ترم بندی سرفصل
مدیریت امور بانکیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مدیریت دولتیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
علوم اقتصادی- اقتصاد اسلا میکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مدیریت اجراییکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مدیریت کسب و کار- بازاریابیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مدیریت کسب و کار- رفتار سازمانی و منابع انسانیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
حقوقکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
ادبیات تربیت دبیریکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
سنجش از دور اطلاعات جغرافیاییکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
جغرافیای طبیعیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
ژئو مورفولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
ژئو مورفولوژیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
هیدرولوژی در برنامه ریزی محیطیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی ترم بندی سرفصل
اقلیم شناسیدکتری تخصصی ترم بندی سرفصل
آب و هوا شناسیدکتری تخصصی ترم بندی سرفصل
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی ترم بندی سرفصل
مدیریت آموزشیدکتری تخصصی ترم بندی سرفصل
تربیت دبیرتربیت دنیکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
علوم ورزشیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
روانشناسیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
معماریکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مهندسی معماریکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
شهرسازیدکتری تخصصی ترم بندی سرفصل
مهندسی تکنولوژی عمرانکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی عمران ژئو تکنیککارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مهندسی عمران سازهکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مهندسی عمران سیستم های اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مهندسی عمران سنجش از دورکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مهندسی نقشه برداریکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی ساخت و تولید - ماشین ابزارکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش سیستم های تحت شبکهکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی برقکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
ریاضیات مالیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
شیمیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
فیتو شیمیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
شیمی گرایش شیمی داروییکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
شیمی و فناوری اسانسکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
آموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
زیست شناسی سلولی و مولوکولی -بیوتکنولوژیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
زیست شناسی سلولی و مولوکولی -بیوشیمیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
زیست شناسی - میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
زیست شناسی سلولی و مولوکولی - ژنتیککارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
زیست شناسی جانوریکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
زیست شناسی گیاهی - بیوسیستماتیک گیاهیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
علوم باغبانیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ادویه ایکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
علوم مهندسی باغبانی گیاهان داروییکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
مهندسی کشاورزی -علوم خاک گرایش شیمی و حاصل خیزی خاککارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
علوم و صنایع غذاییکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
حسابداریکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
زیست شناسی گیاهی - تکوینکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
زیست شناسی گیاهی- تکوینکارشناسی ارشد ترم بندی سرفصل
حسابداری 96دکتری تخصصی ترم بندی سرفصل
مهندسی مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته ترم بندی سرفصل
زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
مامائیکارشناسی پیوسته ترم بندی سرفصل
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .