برنامه کارگاههای دانشجویان پرستاری ورودی 93 و94

بسمه تعالی                                                                


برنامه کار گاههای دانشجویان ورودی 93

در مورخه 06/06/95 از ساعت .8030 الی 10.30 کار گاه مهارتهای ارتباطی با مدد جو وخانوادهK  تاگروه E  ازگروه

در مورخه 07/06/95 از ساعت 08.30 الی 10.00 کار گاه ایمنی  مدد جو K  تاگروه E  ازگروه

در مورخه 06/06/95 از ساعت 13.00الی 17.00 کار گاه کنترل عفونت دربیماران وبیمارستانK  تاگروه E  ازگروه

در مورخه 06/06/95 از ساعت 10.30الی 12.00 کار گاه مهارتهای زندگیK  تاگروه E  ازگروهK

G

F

E

D

C

B

A

علی آقا کرمی

رامیار احمدی

زهرا خلیلی

الهه عباسی

الهه بشیری

شادی سعیدی

زهرانعمتی

حمیده منبردوست

مجید لطفی

علی محمد پور

صدیقه فرزانیان

ویدا حسن زاده

زهرا ذوالفقاری

هانیه حیدرخانی

شادی موسوی

عزیزه لطیفی

بهمن بابای

محمدسلمانپور

گیاهی

مریم بذلی

رویا صفوی

ویدا نجفی

راحله هاتف

فرزانه قوامی

سینا فتح اله زاده

ابراهیمی

اسماءعمرانی

افسانه ملازاده

فاطمه محمدزاده

صبا کرمی

لیلا نصیرزاده

نسیم مقصودی

یاسرکودرزی

حسینقلی پور

سمیرا سلطان پور

سمیه اسماعیلی

فرناز باغی

اثمر تقی پور

مهدیه جعفری

مهدیه شکرزاده

ناصر حسن زاده

 حیدرزاده

مهسا محمدزاده

مائده جعفری

زهرا خیری

سهیلا مختارزاده

سمانه یزدانی

ندا سید نجیب

سعید سلیمانی

سالارمظلمی

حسن زاده ویدا


لیلا موسی الرضایی
بسمه تعالی                                                                


برنامه کار گاههای دانشجویان ورودی 93

در مورخه 07/06/95 از ساعت 08.30 الی 10.00 کار گاه مهارتهای ارتباطی با مدد جو وخانوادهD  تاگروه A  ازگروه

در مورخه 07/06/95 از ساعت 10.30 الی 12.00 کار گاه ایمنی  مدد جو D  تاگروه A  ازگروه

در مورخه 06/06/95 از ساعت 08.30الی 12.30 کار گاه کنترل عفونت دربیماران وبیمارستانD  تاگروه A  ازگروه

در مورخه06/06/95 از ساعت 13.00 الی 14.30کار گاه مهارتهای زندگیD  تاگروه A  ازگروه
G

F

E

D

C

B

A

علی آقا کرمی

رامیار احمدی

زهرا خلیلی

الهه عباسی

الهه بشیری

شادی سعیدی

زهرانعمتی

حمیده منبردوست

مجید لطفی

علی محمد پور

صدیقه فرزانیان

ویدا حسن زاده

زهرا ذوالفقاری

هانیه حیدرخانی

شادی موسوی

عزیزه لطیفی

بهمن بابای

محمدسلمانپور

گیاهی

مریم بذلی

رویا صفوی

ویدا نجفی

راحله هاتف

فرزانه قوامی

سینا فتح اله زاده

ابراهیمی

اسماءعمرانی

افسانه ملازاده

فاطمه محمدزاده

صبا کرمی

لیلا نصیرزاده

نسیم مقصودی

یاسرکودرزی

حسینقلی پور

سمیرا سلطان پور

سمیه اسماعیلی

فرناز باغی

اثمر تقی پور

مهدیه جعفری

مهدیه شکرزاده

ناصر حسن زاده

 حیدرزاده

مهسا محمدزاده

مائده جعفری

زهرا خیری

سهیلا مختارزاده

سمانه یزدانی

ندا سید نجیب

سعید سلیمانی

سالارمظلمی

حسن زاده ویدا


لیلا موسی الرضایی
بسمه تعالی                                                                


برنامه کار گاههای دانشجویان ورودی 93

در مورخه 07/06/95 از ساعت 08.30 الی 10.00 کار گاه مهارتهای ارتباطی با مدد جو وخانوادهD  تاگروه A  ازگروه

در مورخه 07/06/95 از ساعت 10.30 الی 12.00 کار گاه ایمنی  مدد جو D  تاگروه A  ازگروه

در مورخه 06/06/95 از ساعت 08.30الی 12.30 کار گاه کنترل عفونت دربیماران وبیمارستانD  تاگروه A  ازگروه

در مورخه06/06/95 از ساعت 13.00 الی 14.30کار گاه مهارتهای زندگیD  تاگروه A  ازگروه
G

F

E

D

C

B

A

علی آقا کرمی

رامیار احمدی

زهرا خلیلی

الهه عباسی

الهه بشیری

شادی سعیدی

زهرانعمتی

حمیده منبردوست

مجید لطفی

علی محمد پور

صدیقه فرزانیان

ویدا حسن زاده

زهرا ذوالفقاری

هانیه حیدرخانی

شادی موسوی

عزیزه لطیفی

بهمن بابای

محمدسلمانپور

گیاهی

مریم بذلی

رویا صفوی

ویدا نجفی

راحله هاتف

فرزانه قوامی

سینا فتح اله زاده

ابراهیمی

اسماءعمرانی

افسانه ملازاده

فاطمه محمدزاده

صبا کرمی

لیلا نصیرزاده

نسیم مقصودی

یاسرکودرزی

حسینقلی پور

سمیرا سلطان پور

سمیه اسماعیلی

فرناز باغی

اثمر تقی پور

مهدیه جعفری

مهدیه شکرزاده

ناصر حسن زاده

 حیدرزاده

مهسا محمدزاده

مائده جعفری

زهرا خیری

سهیلا مختارزاده

سمانه یزدانی

ندا سید نجیب

سعید سلیمانی

سالارمظلمی

حسن زاده ویدا


لیلا موسی الرضایی
بسمه تعالی                                                                   

برنامه کارگاههای دانشجویان پرستاری مهر 94

 ازمورخه 07/06/95  از ساعت 08.30 تا 12.30 کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان  C   تاAگروه

ازمورخه 06/06/95  از ساعت 10.30تا 12.00 کارگاه مهارتهای ارتباطی مددجو با بیمار C   تاAگروه

ازمورخه 07/06/95  از ساعت 13.00تا 17.00کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان  F   تاDگروه

ازمورخه 06/06/95  از ساعت 13.00تا 14.30 کارگاه مهارتهای ارتباطی مددجو با بیمار F   تاDگروه

زمورخه 07/06/95  از ساعت 13.00تا 14.30 کارگاه مهارتهای ارتباطی مددجو با بیمار II   تا G گروه

زمورخه 08/06/95  از ساعت08.30تا 12.30 کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان II   تا G گروه

زمورخه 07/06/95  از ساعت 10.30تا 12.00 کارگاه مهارتهای ارتباطی مددجو با بیمار IM   تا J گروه

زمورخه 08/06/95  از ساعت 13.00تا 17.00 کارگاه کنترل عفونت در بیما و بیمارستان IM   تا J گروه


G

F

E

D

C

B

A

زهرا اقدامی

معصومه قربانی

هانیه روحی

سودا وکیلی

مریم صمدی

حکیمه ایلاتی

الهه آینه

اسماءموسی آذر

مینا ایرانی

زهرا روحی

المیرا عالی همت

زهرا همت جو

رویا رهنمون

لیلا آقازاده

نسرین ناصری نیا

سهیلا موسی لو

راضیه جنگی

هاجر کریمی

نرگس نیک نفس

سحرداداش زاده

محدثه جعفری

مینا حسین نژاد

صبا قاسمی

رویا درفشی

نسرین محسنی

اسماء فرشباف

سمیرا صاقی

پریسا امیر پور

هانیه جدی

سما غلامی

مهسا اصلانی

فاطمه امدادی

پریسا به گزین

نسرین قائمی

آرزو سلمانی

آزاده دادخواه

شقایق ولی زاده

ندا جعفر لو

الهه بحری پور

سمیرا میر انتظار

هانیه مظلوم ابدی

فاطمه اسماعیلی

رقیه جعفری

سولماز ملک زاده

مریم فرامرزی

ریحانه پاک زاده

فاطمه نیک نفس

فاطمه گل محمدیM

L

K

J

I

H

پیمان بخشی

حسین پویا مهر

علی مجیدی

رضا ناصح

میثم کاشفی

پیمان شعبانی

حامد علیزاده

میلاد حیدرزاده

اکبر علی پور

ابوالفضل اکبری

بهرام نقدی

فردین بیگلری

حسین دلیلی

رضا شجاعی

حسین سلیمی

حامد نیایی

محمد علیزاده

حمید کریمی

اصغر معصومی

محمد رضا کامرانی

امیر جعفرنژاد

وحید قویدل

امین پاشازاده

معتصم راد باره

احمد زارع

مهدی مرادی (م)

علیرضا تارودی زاده

رضا محمد شریفی

صاحب محرمی

آرمان قادری

فرید حیدری

مدیر زاده

صابر اصغری

مهدی شریفی

امیر برقی خطیب

امید نصرالله زاده


جباری  مقدم


مهدی دولت زادهکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .